Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dne 10.9.2010 zasedalo vedení Komory záchranářů ZZS ČR

14.09.2010

Dne 10.9.2010 zasedalo vedení Komory záchranářů ZZS ČR Dne 10. září 2010 se od 10, 00 hodin ve Velkém Meziříčí uskutečnila schůzka Předsednictva a Revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR. Podzimní schůze vedení se koná pravidelně každým rokem, protože toto období je v polovině mezi Sněmy KZ ZZS ČR, které se naopak konají vždy začátkem jara.

Schůze vedení se účastnili:

za předsednictvo

prezident

Bc. Drahomír Sigmund


viceprezident

Bc. Radek Banda


člen

Oldřich Škorňák


člen

Mgr. Michaela Kubišováza Revizní a kontrolní komisi

člen

Ing. David Machálek


člen

Bc. Martin SpurnýOmluveni

člen předsednictva

Petr Tomáš


předseda Revizní a kontrolní komise

Zdena Koblížková
Schůze vedení se řídila schváleným programem:


1. Zahájení

2. Schválení programu schůze vedení KZ ZZS ČR

3. Seznámení s čerpáním schváleného rozpočtu na rok 2010 a jeho vývojem

4. Přednesení plnění usnesení z V. Sněmu KZ ZZS ČR

a) Na základě návrhů členů Komory se předsednictvo KZ ZZS ČR zavázalo pokusit se navázat spolupráci se zájmově a profesně sdruženými organizacemi v zahraničí.

5. Informace o profesních kartách pro NLZP

6. Informace o společném vyjádření AZZS ČR a OS UM a MK

7. Seznámení s pracemi na novelizaci vyhlášky 424/2004 Sb.

8. Seznámení s výzvou porodních asistentek, vyzývajících ke společnému postupu pro zrušení práce NLZP jen na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta

9. Příprava VI. Sněmu KZ ZZS ČR s odbornou konferencí

10. Diskuze nad vyloučením členů, jejichž jednání se dostalo do rozporu z pravidly řádného členství (neplacení členského příspěvku)

11. Informace o zkušebním provozu e-learningu

12. Všeobecná diskuze

13. Kontrola účetnictví předsedou Revizní a kontrolní komise.

14. Závěr


K některým bodům blíže:

3. Seznámení s čerpáním schváleného rozpočtu na rok 2010 a jeho vývojem

Zprávu o naplňování, čerpání a dodržování rozpočtu na rok 2010 schváleného delegáty
V. Sněmu KZ ZZS ČR přednesl prezident Bc. Drahomír Sigmund.
Každý člen vedení na jednání obdržel podrobnou tabulku s příjmy a čerpáním k datu 31.7.2010, tedy za prvních sedm měsíců roku. K tomuto datu se podařilo celkové plánované příjmy naplnit na 103,7% a výdaje byly čerpány v celkové výši 47% z plánovaných výdajů.
Dále byli členové schůzky informováni o předpokládaném vývoji do konce roku 2010. K rozpočtu nebylo ze strany zúčastněných žádných dalších dotazů, návrhů ani připomínek.


4. Přednesení plnění usnesení z V. Sněmu KZ ZZS ČR

V usnesení z V. Sněmu KZ ZZS ČR byl pouze jeden bod, který se týkal navazování kontaktů a spolupráce se zájmově a profesně sdruženými organizacemi v zahraničí. Bylo konstatováno, že se nám zatím podařilo navázat bližší spolupráci pouze s kolegy ze Slovenska. V měsíci květnu jsme chtěli do Německa na veletrh do Fuldy vyslat Ing. Davida Machálka a Bc. Tomáše Ježka k navázání kontaktů s kolegy z dalších zemí, ale nenašel se v potřebném termínu v komoře nikdo, kdo by ovládal velmi dobře němčinu. Proto se nakonec vyslání naší delegace neuskutečnilo. Ing. David Machálek informoval, že již sehnal překladatelku, která ovládá více jazyků a byla by ochotna pro KZ ZZS ČR v tomto směru nějakou práci vykonat. Dohodli jsme se zatím na tom, že bychom naše webové stránky v okleštěné podobě připravili i v překladu do Německé, Anglické a možná i Francouzské verze.


5. Informace o profesních kartách pro NLZP

Na komoru se v měsíci srpnu obrátilo Ministerstvo zdravotnictví ČR s tím, abychom jim napsali svůj názor na zavedení profesních karet pro NLZP k podpoře mobility v jednotlivých profesí mezi hostitelským členským státem EU a členským státem původu. Tyto názory a odpovědi na stanovené otázky poté MZ ČR předá Evropské komisi,které poté rozhodne o konečné podobě profesních karet pro NLZP.
KZ ZZS ČR k problematice profesních karet odeslala na MZ ČR následující:

1) Profesní karty pro regulované profese v EU , tedy i pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře podporujeme.
2) Za současného stavu, kdy členství v profesních organizacích pro nelékařské zdravotnické pracovníky není povinné, kdy některé profese mají organizací více a většina NLZP stejně organizována v profesních organizacích není, považujeme za jednoznačně účelnější, proveditelnější a odpovědnější, aby profesní karty vydávalo MZ ČR podobně, jako osvědčení o výkonu profese bez odborného dohledu.
3) O profesní kartu žádat a profesní kartu vydávat jednoznačně v zemi původu.
4) Z důvodu možnosti uložení dat na kartu (získané odborné způsobilosti, specializace, registrace apod.) upřednostňujeme čipovou kartu.


6. Informace o společném vyjádření AZZS ČR a OS UM a MK

Po jednání, které proběhlo na MZ ČR k novelizaci vyhlášky 424/2004 Sb., a o kterém jsme vás informovali v aktualitě z 20. května 2010, byl dojednaný materiál zástupců profesních nelékařských organizací a zástupců Odboru vědy a vzdělávání MZ ČR zaslán k nahlédnutí a připomínkám straně zaměstnavatelů ze ZZS, tedy A ZZS ČR a straně Odborné společnosti UM a MK. Obě tyto společnosti postupovaly společně a jejich představitelé zaslali na MZ ČR své vyjádření k materiálu, které se kulantně řečeno ne zcela ztotožňovalo s materiály přijatými na jednání z 20.5.2010.

Vznikla tedy potřeba společného jednání, na kterém bychom si vzájemně vysvětlili své postoje a důvody, které nás vedli k rozdílným názorům a závěrům a kde bychom poté hledali taková společná řešení, na kterých bychom se vzájemně shodli.

Takové jednání se uskutečnilo 8.září 2010 v Praze na MZ ČR a informoval jsme Vás o něm v aktualitě z 8.9.2010.

Předsednictvo KZ ZZS ČR vyjádřilo vysokou míru spokojenosti nad závěry zmiňovaného společného jednání a zároveň vyjádřilo naději, že společná schůzka profesních organizací NLZP s organizací zaměstnavatelů a odborné společnosti nebyla poslední, ale že tato schůzka pouze položila základní kámen pro realizaci dalších společných jednání.


7. Seznámení s pracemi na novelizaci vyhlášky 424/2004 Sb.

Bc. Sigmund přítomné informoval, že MZ ČR se práce na vyhlášce snaží ukončit v co možná nejkratším termínu, a že problematika kompetencí pro NLZP na ZZS při poskytování PNP je po schůzce z 8.9.10 a shodě zúčastněných de facto uzavřena.
Zjednodušeně lze říci, že kompetence a odpovědnost zdravotnických záchranářů v § 17 budou v novele po vzájemné dohodě posíleny a budou daleko více odpovídat současným potřebám pro výkon profese zdravotnického záchranáře na úseku PNP. V § 49 u všeobecné sestry se specializací dojde na základě požadavků jejich profesních organizací a na základě požadavků zaměstnavatelů k rozdělení činností: a) na část 1 na úseku nemocniční péče na ARO, JIP a OUP a na část b) kompetence a činnosti na úseku PNP, které se ztotožní s posílenými kompetencemi § 17 zdravotnický záchranář. Zajistí se tím rovnocenné postavení mezi zaměstnanci a sjednotí se tak poskytovaná péče pacientům.
Dále bylo společně dojednáno, že aby v budoucnu, až bude spuštěno studium RVP uvedené ve Věstníku MZ ČR č. 6/2008 na str. 39 – 49 pro zdravotnické záchranáře tito po ukončení studia neodskočili v kompetencích všeobecným sestrám se specializací, zajistíme společně takové legislativní úpravy, aby i NLZP s odbornou způsobilostí všeobecné sestry mohli prohloubit své vzdělání v RVP pro zdravotnické záchranáře v těch modulech nebo oblastech, které jejich ARIP neobsahoval.


8. Seznámení s výzvou porodních asistentek, vyzývajících ke společnému postupu pro zrušení práce NLZP jen na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta

Prezident komory informoval vedení KZ ZZS ČR o výzvě ČKPA ke společnému postupu při prosazení změny v § 4 odst. (3) zákona 96/2004 Sb. tak, aby znění tohoto paragrafu nebylo v rozporu s prováděcí vyhláškou 424/2004 Sb. a umožňoval NLZP výkon profese i bez indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta.
Vykonávat svobodně své povolání zaručuje i Hlava čtvrtá, článek 26 Základní listiny práv a svobod.
Bylo dojednáno, že na společném jednání profesních organizací NLZP, které ČKPA svolala do Prahy, nás bude zastupovat člen Revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR a pražský koordinátor pan Bc. Martin Spurný.


9. Příprava VI. Sněmu KZ ZZS ČR s odbornou konferencí

Vedení komory se pro přípravu VI. Sněmu v březnu 2011 jednomyslně shodlo na těchto skutečnostech:
a) přípravou pověřen Bc. Drahomír Sigmund
b) místem konání určen opět Seminární Hotel Akademie na Hrubé Vodě, stejně jako letos při IV. Sněmu KZ ZZS ČR
c) šestý sněm opět udělat dvoudenní a spojit jej s odbornou konferencí + zajistit workshopy pro praktické nácviky účastníků konference
d) bylo dohodnuto zaměření konference a padly i návrhy jmen na pozvání hostí s aktivní účastí
e) pokud půjde vše dle předpokladů, neměla by se měnit ani symbolická ekonomická účast delegátů, která by se měla pohybovat na úrovni let minulých
f) akce určena členům KZ ZZS ČR + pozvaným hostím

10. Diskuze nad vyloučením členů, jejichž jednání se dostalo do rozporu z pravidly řádného členství (neplacení členského příspěvku)

Předsednictvu byl předložen seznam členů komory v členění dle profesí a krajské příslušnosti u kterých je potřeba ukončit členství. Jednalo se o tři různé důvody ukončení, nebo jiného řešení. Zaprvé členové, kteří sami požádali o ukončení členství, zadruhé členové, kteří ani po třetí urgenci neuhradili členský příspěvek na rok 2010 a zatřetí členové, u kterých je zvláštní důvod zřetele (dlouhodobá nemoc s nejasnou prognózou návratu k povolání).
První skupina byla vzata na vědomí, druhé skupině bylo schváleno členství k 30.9.2010 ukončit. Ve druhé skupině bylo na žádost Oldy Škorňáka jedno vyloučení pozastaveno (slib dlužníka členský příspěvek bezodkladně uhradit). U třetí skupiny jsme se dohodli, že na nejbližším VI. Sněmu KZ ZZS ČR tuto problematiku otevřeme a pokusíme se ošetřit institut pozastavení členství v některých případech hodných zvláštního zřetele. Na jednání sněmu jsme problematiku nechali proto, aby se mohlo se svými návrhy a nápady takové změny stanov účastnit co nejširší plénum členů komory.


11. Informace o zkušebním provozu e-learningu

O celé problematice e-learningového vzdělávání informoval Ing. David Machálek, který má tuto oblast i vedení vzdělávacího portálu na starosti. Informoval o počtu studentů, kteří kurzy prošly, dále informoval i návrhu certifikátu, který se bude úspěšným studentům vydávat. V této návaznosti informoval o jednáních s Českou poštou ohledně elektronického podpisu. Pro časovou náročnost, kterou po zvýšení počtu kurzů lze jednoznačně z vysledovaného zkušebního provozu vysledovat bylo vedením rozhodnuto, že se zatím se spuštěním e-vzdělávání pro další odbornou veřejnost (nečleny KZ ZZS ČR) zatím počká. Bude také nutné jmenovat vzdělávací komisi KZ ZZS ČR, jejíž členové si úkoly spojené s provozem internetové učebny rozdělí tak, aby se vše zvládalo ke spokojenosti účastníků vzdělávání. Za dosavadní odvedené práce na e-learningu bylo Ing. Davidu Machálkovi a Bc. Tomáši Ježkovi poděkováno.


12. Všeobecná diskuze

Tato diskuze se dotkla mnoha oblastí našeho profesního života. Mimo jiné v této diskuzi Bc. Radek Benda informoval o jednání se společností Ochrana obyvatel a dále o nových jednáních možného pojištění právní ochrany pro NLZP ze ZZS, tentokráte s pojišťovnou AXA. Je přesvědčen, že zde by mohlo být pojištění finančně výhodnější než u pojišťovny DAS, se kterou jsme měli pojištění sjednáno dříve. Členové vedení Bc. Radka Bendu nadto pověřili, aby se pokusil s AXA při dalším jednání dohodnout, aby k pojištění právní ochrany do balíčku přidali i pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. V této souvislosti byl k porovnání cen za pojištění škody způsobené zaměstnavateli pověřen Ing. David Machálek, abychom poté mohli snadněji porovnat nabídku pojišťovny AXA s nabídkami jiných pojišťoven.Poté proběhla kontrola účetních dokladů a vedení účetnictví ze strany přítomných členů Revizní a kontrolní komise, která neshledala žádné závady.

Závěrem prezident komory poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast na jednání a zvlášť poděkoval Mgr. Michaele Kubišové za materiálně technická zajištění schůzky.

Fotogalerie

SigmundKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.