Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

E - learning

30.12.2006

.
Dne 13.12. 2006 jsem vás informoval celá aktualita o navázání spolupráce s majiteli internetové učebny, která je na webu sestra.in.cz. Tato forma vzdělávání se
jmenuje E – learning. Aby jste lépe pochopili princip a výhody takového vzdělávání, přináším zde rozhovor s panem Bc.Sašou Vidovićem - zakladatelem internetové učebny, který poskytl pro časopis Florence

Sigmund
E-learning není nedostupné vzděláváníBc. Saša Vidović

Požadavek na celoživotní vzdělávání všeobecných sester se objevuje ještě před přijetím zákona č. 96/2004 Sb. První rozpracovaná úvaha je součástí Koncepce českého ošetřovatelství, publikované jako metodický pokyn ministerstva zdravotnictví v roce 1988. Po marných snahách uzákonit celoživotní vzdělávání spouští Česká asociace sester vlastní systém registrace, založený na dobrovolnosti. Od dubna roku 2004 je již celoživotní vzdělávání regulováno zmíněným zákonem.
V souvislosti s nároky na trvalé udržování kvalifikace se často mluví o požadavcích Evropské unie. Smyslem celoživotního vzdělávání není dodržování předpisů EU, jak se často mylně uvádí, ale zajištění kvality zdravotní péče. Evropská unie a naše právní předpisy pouze vytvářejí rámec pro jeho realizaci. Otázka používání heparinových zátek při intravenózní terapii může být dobrým příkladem role celoživotního vzdělávání v řízení kvality zdravotní péče. Ačkoliv se diskuse na toto téma vedou déle než jedno desetiletí, postup jednotlivých zdravotnických zařízení záleží více na vlastních zkušenostech než na evidence-based (na důkazech založeném) přístupu. V praxi se pak můžeme setkat s postupy, při kterých je používaná heparinová zátka připravována v odlišných koncentracích, v jiné periodicitě, nalezneme i zařízení, která její použití zcela odmítají.
Zákon č. 96/2004 Sb. je nyní ve fázi, kdy se připravuje jeho novelizace. Do předpisu by měly být zapracovány změny týkající se vzájemného uznávání kvalifikace v rámci EU, avšak je zde snaha zakomponovat i některé změny, které s tzv. evropskou novelou (viz v tomto čísle s. 11-12) přímo nesouvisejí. Vzhledem k tomu, že stále není dokončeno připomínkové řízení, a není tedy zřejmé, v jaké podobě bude novela předložena, nebudeme se jí zde podrobněji věnovat.
Dle stávajícího znění zákona existuje několik možností, jak realizovat celoživotní vzdělávání. Jde především o možnost dalšího studia na VŠ, VOŠ, ve specializačních a certifikovaných studijních programech. Dále je možná například aktivní přednášková, výzkumná a publikační činnost, pasivní účast na školicích akcích, seminářích a konferencích, odborné stáže v akreditovaných zařízeních.

Na začátku byl nápad

Koncem přechodného registračního období jsem se začal zabývat otázkou, zda je stávající nabídka vzdělávacích programů dostatečná, aby uspokojila potřeby všech sester. Podnětem byly rozhovory s kolegyněmi z celé republiky, v nichž vyjadřovaly obavy, zda se jim podaří získat dostatečný počet kreditů v průběhu jednoho registračního období. V srpnu 2005 jsem provedl analýzu nabídky vzdělávacích programů a po vyhodnocení ve vztahu k tehdy známému počtu sester a porodních asistentek (cca 84 000 v roce 2004 dle údajů ÚZIS) jsem zjistil, že nejméně 25 % zdravotních sester bude mít vážné problémy při splnění povinnosti získat 40 kreditů celoživotního vzdělávání v šestiletém období. Po skončení přechodného období, v dubnu tohoto roku, se ukázalo, že počet všeobecných sester je značně vyšší, než byl odhad v provedené analýze. Dle údajů registru je v této kategorii více než 90 000 registrovaných osob.

Projekt internetové učebny

Na začátku projektu ucebna.net stály dvě úvahy. První možností bylo vytvořit systém "train the trainers". V rámci tohoto systému jsme předpokládali výcvik sester z celé republiky v lektorských dovednostech a tvorbu školicích akcí, které by se následně realizovaly v lokálních podmínkách. Tento model by však nevyřešil základní problém, a to snadnou časovou a místní dostupnost studijních programů za přijatelnou cenu. Proto zvítězila druhá úvaha, model e-learningu. Jde o celoživotní vzdělávání prostřednictvím internetu. Tento model je běžnou součástí celoživotního vzdělávání zdravotních sester v anglicky mluvících zemích. V ČR se od roku 2003 uplatňuje v celoživotním vzdělávání pracovníků státní správy, rovněž vyžadovaném zvláštním právním předpisem. V prosinci 2005 byl koncept projektu konzultován s ministerstvem zdravotnictví a nebyly shledány překážky pro jeho realizaci.
Od srpna 2006 se celoživotní vzdělávání zdravotních sester formou e-learningových kursů stává realitou.
Systém výuky je postaven na platformě LMS (Learning Management System) Moodle. Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kursů na internetu. Jde o neustále se vyvíjející projekt navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání. Zjednodušeně nejde jen o pasivní příjem informací a znalostí, ale zároveň o jejich interpretaci a zasazení do vlastního pracovního (životního) rámce. Systém využívá kromě studijních materiálů další nástroje pro efektivnější využití získaných informací. Systém testů dostupných k jednotlivým kursům si jako primární cíl neklade hodnocení znalostí účastníků, ale slouží především pro poskytování zpětné vazby. Proto doporučujeme studentům vypracování testů před prostudováním studijních materiálů a po něm. Dalším nástrojem jsou diskusní fóra, v nichž mají účastníci možnost doplnit studijní materiály o vlastní znalosti, dovednosti a zkušenosti. Studentům modulu i. v. kanylací se takto například podařilo objevit metodický pokyn ministerstva, o kterém zatím v praxi není příliš silné povědomí.
O kvalitě systému Moodle dostatečně vypovídá jeho nasazení na předních světových univerzitách. V České republice Moodle používá mimo jiné Univerzita Karlova. Ačkoliv to systém umožňuje, zatím nevyužíváme plně možnosti nasazení multimediálních prvků (zvuk, video) z důvodů kvality připojení a technického vybavení uživatelů systému.

Jak studovat

Pro používání systému je nezbytná registrace uživatele a zaplacení ročního poplatku za školné. V rámci školného je uživatelům k dispozici nejméně 12 kursů celoživotního vzdělávání dle vlastního výběru. Zároveň jsou průběžně uveřejňovány bezplatné kursy, které vždy v omezeném časovém období zpřístupníme i těm, kteří nemají zaplacen přístup do učebny. Současně dostupné studijní materiály jsou připraveny Americkou asociací sester (American Nurses' Association - ANA) a jako nezávislé studijní moduly byly používány v celoživotním vzdělávání sester v USA. Každý kurs je ohodnocen jedním kreditem celoživotního vzdělávání pro obor všeobecná sestra. O absolvování kursu obdrží uživatel potvrzení, jehož kopii přiloží k žádosti o prodloužení platnosti registrace.

Omezení a výhody

E-learningové vzdělávání má svá omezení, spočívající především v požadované vysoké motivaci a sebekázni uživatelů, dostupném připojení k internetu a alespoň mírně pokročilých počítačových dovednostech. Převažují však výhody tohoto způsobu vzdělávání:
•Vysoká kvalita studijních programů - školicí akce jsou veřejně přístupné, proto je nutné zajistit jejich maximální kvalitu. Informace je možné kdykoliv uzpůsobit novým vědeckým poznatkům, zároveň jsou studijní materiály průběžně obohacovány příspěvky uživatelů učebny.
•Skutečná prokazatelnost studia - na rozdíl od velkých konferencí, kde je poměrně obtížné zjistit, zda se každý, kdo byl přítomen registraci a následnému vydávání potvrzení, skutečně účastnil odborného programu, systém Moodle zaznamenává každou činnost jednotlivého uživatele, včetně výsledků testů. Potvrzení o absolvování je vydáváno jen na základě prokázání splnění cílů školicí akce.
•Vysoká dostupnost - každý uživatel může zvolit místo, čas i průběh vzdělávání dle vlastních potřeb a možností. Ucebna.net má v současnosti uživatele z celé ČR a kursy navštěvuje i několik sester, které se momentálně nacházejí v zahraničí (Itálie, Rakousko). Pro studium v internetové učebně není potřeba dojíždět, žádat o pracovní volno nebo dovolenou, zajišťovat hlídání dětí.
•Optimalizace nákladů na vzdělávání, a to jak z pohledu uživatele, tak z pohledu zaměstnavatele. Předpokládáme-li u našich uživatelů již existující přístup na internet, pak jsou náklady na zaplacení školného zároveň jediným nákladem spojeným se vzděláváním. Zaměstnavatelé mají možnost plně refundovat částku školného svým zaměstnancům.
Do budoucna máme několik plánů. Jedním z nich je i nabídka outsourcingu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků pro zařízení s více než 50 zaměstnanci. Takový systém by umožňoval zařízením nejen přístup k námi vytvořeným kursům, ale zároveň i jednoduché a prokazatelné školení v oblasti BOZP, seznámení pracovníků s vnitřními směrnicemi, distribuci standardů a podobně. Takové nasazení systému Moodle by se pak stalo pokročilým nástrojem personálního řízení v zdravotnickém zařízení, jinak běžně využívaným ve velkých společnostech.
Druhým rozvojovým plánem je práce na tvorbě e-learningového obsahu a jeho následná distribuce i mimo území ČR. Domníváme se, že české ošetřovatelství má kvalitní lidský, materiální a technický potenciál, aby se stalo významným poskytovatelem know-how v oblasti střední a východní Evropy.

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.