Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků na záchranných službách

18.04.2007

.

Nechceme přeci nahradit práci lékařů, ale chceme být plně uznáváni a respektováni, jako zdravotničtí záchranáři



Po důkladném vyhodnocení spousty informací na téma kompetence zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS ( náplň práce v oblasti poskytování PNP ), které jsem za poslední rok shromažďoval a čerpal z ústních vyjádření, osobních rozhovorů, článků, emailů, náplní prací jednotlivých ZZS, diskuzí na webových stránkách a dalších všech možných výstupů na toto téma, jak představitelů vedení ZZS, tak i samotných zdravotnických záchranářů a řidičů jsem dospěl k pouze jednomu a to ne zrovna povzbudivému závěru.
V praxi je v této oblasti naprostý chaos, a je jedno jestli mezi představiteli odborných společností, vedeními ZZS a nebo mezi zdravotnickými záchranáři, řidiči a operátory ZOS samotnými. Každá z těchto skupin si z legislativy, která tuto oblast upravuje převzala zpravidla dle svého postavení jen jakási “ pozitiva “, která jim vyhovují a nebo se jim hodí, a o tom zbytku buď neví, nebo záměrně dělají, že nechtějí vědět.
Přitom i v nepřehledné legislativě České republiky je zrovna v této oblasti celkem jasno, jen si to nechceme, a každá strana z jiných důvodů přiznat.
Mezníkem se v této oblasti stal rok 2004, kdy pro v plném proudu probíhající transformace záchranek na krajská uspořádání se tak trochu ustanovení nových norem Zákona 96/2004 Sb. a Vyhlášky 424/2004 Sb. přehlídlo a nebyl čas na jejich důkladné nastudování a převedení do každodenní praxe.
Tyto pro české zdravotnictví do té doby nevídané právní normy přinesly do našeho zdravotnictví v rámci sjednocení s EU neskutečný převrat.

Tyto normy naprosto přesně navzdory všem našim předsudkům a přáním určují tři zásadní věci: ( které byly a jsou ve starých členských státech EU již léta běžnou normou )

1. určují jednoznačně odbornou způsobilost a vzdělání pro jednotlivé nelékařské profese
2. stanovují naprosto přesně, které úkony musí nelékařský zdravotnický pracovník dle své odbornosti směrem k pacientovi v případě potřeby udělat :
a) bez odborného dohledu a bez indikace
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře
c) pod přímým vedením lékaře
d) pod vedení jiného odborně způsobilého zdravotnického pracovníka
3. stanovují tím pádem, které úkony nesmí nelékařský zdravotnický pracovník dle své odbornosti směrem k pacientovi udělat
a) bez odborného dohledu a bez indikace
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře
c) pod přímým vedením lékaře
d) pod vedení jiného odborně způsobilého zdravotnického pracovníka

Pro vedení ZZS to v případě operátorů ZOS, zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS znamená asi tolik :

1. Kdyby se těmito normami řídili, nemohlo by docházet k tak propastným a ničím nepodloženým rozličnostem a rozdílům mezi kraji v náplních prací ve směru k poskytování PNP.
2. NLZ Pracovníkům ( nelékařští zdravotničtí pracovníci ) nelze odebrat
( ani formou vyjmutí z náplně práce ) některou s povinností, kterou jim ukládá
zákon !!! Ruku na srdce, děláte to ! Někdo bez úmyslu, někdo s jasným cílem.
3. NLZP nevykonávají činnosti dle katalogu prací, tedy NV 469/2002 Sb. v jeho
pozdějších zněních, ale právě podle jednotlivých § Vyhlášky 424/2004 Sb.,
dle dosažených odborných vzdělání v různých kategoriích.
5. V tomto směru ( poskytování PNP ) tedy musí mít dle zákona všichni NLZP na ZZS
v ČR ustanovení v náplni práce v jednotlivých kategoriích stejné. Různost v náplních
prací mezi jednotlivými kraji v ČR pak bude spočívat jen v různosti ostatních
ustanovení NP dle místních, technických, provozních a organizačních zvyklostech
jednotlivých krajských ZZS.

Nelze se tedy ani domnívat, jak někteří z Vás činí a mají v úvahách, že je možno mimo zákon požadovat po zaměstnanci další doplňkové nástavby a vytvářet nějaké mimo rámec zákona
„super-záchranáře“, kteří by snad poté mohli více. Nelze záchranářem nahradit lékaře !!! Nikdo nemá tu pravomoc přidělit někomu vyšší kompetence, než mu přiznává zákon .
Pokud tedy zaměstnanec ( NLZP ) doloží odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost a osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu u „ středňáka “ a patřičné řidičské oprávnění u řidiče, nemá nikdo právo po odborné stránce požadovat nic víc a tento NLZP je ze zákona plně způsobilý pro výkon povolání, pro které má výše jmenované doklady.

Pro NLZP to znamená že :

1. podle zákona 20/1966 Sb. §18b o péči o zdraví lidu §55 odst. 2. je každý zdravotnický pracovník povinen zejména a) vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi, v tomto případě rozsah výkonu povolání zdravotnického záchranáře stanovilo ministerstvo zdravotnictví právě vyhláškou 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a to zejména v § 33 řidič vozidla RLP,RZP, a v § 17 zdravotnický záchranář, § 4,48 a 49 všeobecná sestra se specializací IP.
2. Proto kdo neprovede činnosti, které mu zákon ukládá, může se dopustit trestného činu
neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2. trestního zákona , neboť kdo osobě, která je v
nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc,
ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. A to nejen při výkonu
povolání !!!
V lepším případě, pokud třeba jen neprovedete naprosto jednoduchý banální úkon,
přiložení krčního límce, správného polohování, správnou fixaci končetiny atd., atd.,
můžete se také dostat v případě šetření do vážného problému. Proto je potřeba, aby jste si
každý dle své dosažené odbornosti nastudovali právě ty své kompetence. Pacientům se
skutečně věnujte s plnou péčí, kterou si nejen zaslouží, ale kterou i správně ze zákona
musíte poskytnout. Je velmi krátkozraké použít například vyjádření „ v devítce toto dělat
nebudu “. To vyšetřovatele a soudce zajímat nebude, v jaké třídě jste to neprovedli, ale
bude je zajímat proč jste to neprovedli a nebo naopak proč jste provedli to, k čemu nejste
ze zákona za normálních okolností kompetentní. Tím příkladem jsem nechtěl v žádném
případě rozvinout diskuzi na téma zařazení do tříd. To je na jinou diskuzi !

Nezapomínejte, že dokládáte bezúhonnost . Ztráta bezúhonnosti ( třeba jen podmínečné odsouzení na pár měsíců ) = ztráta možnosti výkonu práce zdravotnického pracovníka = ztráta povolání .

Proto jsme se zde pokusili připravit výstižnou prezentaci, o které jsme přesvědčeni, že bude pomůckou jak pro zaměstnance nelékaře výjezdových skupin a operátorů, tak pro vedení jednotlivých ZZS v ČR.
Bude velmi dobře, pokud se stane předmětem diskuze nejen mezi NLZP samotnými, ale i na zasedání Asociace zdravotnických záchranných služeb, protože to by byla nejúčinnější cesta ke sjednocení kompetencí na všech ZZS v souladu se zákonem a zároveň konec „ lidové tvořivosti “, která v této oblasti napříč ZZS panuje. Bylo by to ku prospěchu jak pro zdravotnické nelékařské pracovníky na ZZS, tak pro vedení jednotlivých ZZS a ve finále by z toho těžil občan - pacient na prvním místě. Ten má totiž ze zákona právo, aby se mu dostalo stejné zdravotní péče a stejného zacházení v rámci celé ČR, napříč všemi kraji.


Sigmund



Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2019 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.