Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Negativní dopady nových zákonů II.

24.02.2007

.
Dne 7.1.2007 jsem v aktualitě informoval čtenáře našeho webu o některých negativních dopadech nových právních norem na nelékařské zdravotnické zaměstnance ZZS a také o tom, že jsem se pro vysvětlení některých těchto negativních dopadů obrátil na předsedu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, neboť tento svaz hrál při tvorbě a v připomínkovém řízení těchto nových norem velkou roli.
Chtěl jsem věřit tomu, že na odborové centrále zdravotníků po mém upozornění a po jejich důkladném rozboru a studiu komentářů právních odborníků ministerstev k jednotlivým paragrafům v daných právních normách, které jsou veřejně přístupné, si nedostatky a chyby uvědomí, a že se společnými silami s dalšími zdravotnickými organizacemi, kterým tak, jako komoře záchranářů není osud zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS lhostejný, pokusíme při nejbližších novelizacích napravit tak, aby jednak vyhovovaly pro naše profese, nebyly v rozporu s jinými předpisy a hlavně tak, aby byly formulovány naprosto jasně, přesně a bez možnosti několika možných výkladů.

Odpovědí pana předsedy RNDr.Schlangera jsem byl celkově zklamán, neboť jsem z ní, jak můžete sami posoudit nabyl dojmu, že je vše v pořádku a není tedy v připravovaných novelizacích oč usilovat.

Pokusím se stručně odpověď rozebrat :

Odstavec první : Je pouze o tom, jakou má OS při jednáních jednotlivých zákonů sílu. Při přípravě těchto norem měly OS jako členové tripartity daleko větší moc, než pan předseda v odpovědi přiznává. Vy, kteří jste aktivně sledovali “ tanečky “ okolo přijetí nového Zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů si jistě dobře vzpomenete, jak to celé bylo.

Odstavec druhý : Se týká zrušení tzv. příplatku za práci ve ztíženém prostředí. Zde je odpověď vyhýbavá. V neoficiální odpovědi od místopředsedkyně svazu paní Dáši Žitnikové, kterou jsem obdržel emailem při pravidelné korespondenci bylo myslím odpovězeno daleko srozumitelněji než v tomto dopise. Paní místopředsedkyně se vyjádřila v tom smyslu, že ke zrušení došlo na základě harmonizace seznamu rizikových pracovišť z normou EU, a odborovému svazu se podařilo jako kompenzaci zrušení jednoho ze tří příplatků navýšení rozpětí pro dva zbylé příplatky. Jednoduchá, pravdivá a výstižná odpověď. Dodatečně děkuji, neboť mi tato skutečnost o harmonizaci s právem EU nebyla známa a zde si myslím OS udělal co měl a mohl. Možná mohl ještě zvýšit dolní hranici zbývajících dvou příplatků, ale to je na debatu a možnosti manévrování, které v danou dobu OS měl.

Odstavec třetí : Ten je velmi zajímavý, je potřeba jej číst několikrát a každé slůvko si zařazovat do jednotlivých právních norem, kterých se to týká.

Věta první a druháNemůžu souhlasit s tvrzením, že zaměstnanci ve zdravotnictví ( zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS ), kteří byli zařazení do určitých platových tříd se budou přeřazovat do nižších platových tříd z důvodů nové právní normy. Tato situace by mohla nastat pouze v případě, že zaměstnanci byli chybně zařazeni do platové třídy ( čti do vyšší platové třídy ) už před platností nových norem..
Z toho, pokud si předchozí a stávající normy vezmete vedle sebe a porovnáte je vyplývá jediné. Jelikož u řidiče dle katalogu prací není vyšší možná třída než 7. platová třída, byl již loni, jak píše pan předseda tento řidič zařazen v této třídě špatně. Podobně lze vykládat zařazení všeobecné sestry se specializací ARIP – IP, která dělá zdravotnického záchranáře a je zařazena v 10. platové třídě. Čtěte to pomalu a zamýšlejte se nad těmi řádky. Kde jinde by mohli zmínění být zařazeni špatně ( výše ), když u řidiče není vyšší než 7. pl. tř. a u záchranáře není vyšší než 10. pl.tř. Já se v dopise ptal na tyto dvě profese.

Věta třetí a čtvrtáStále platí, nyní v souladu s NV č. 564/2006 Sb, § 2, odst. 2, že zdravotničtí pracovníci musí splňovat podmínky k výkonu povolání podle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. Nepředpokládám, že by zaměstnavatelé připustili, aby platové třídy byly sníženy zaměstnancům v případě, že zaměstnanci byli správně do platových tříd zařazeni před platností nových právních norem..
Věta třetí je naprosto pravdivá, ale ve spojení s větou čtvrtou nedává smysl. Věta první řeší odbornou způsobilost pro pracovníka ve zdravotnictví ( zdravotnického záchranáře a řidiče vozidla ZZS). To jsou u ZZ ( ARIP, PSS-IP, DZZ, záchranář Bc. ) u řidičů kurzy ( RZP, RLP, řidiče ZZS ), které jsou postaveny vzájemně na roveň. Odborná způsobilost ale nezadává žádný nárok na zařazení do platové třídy, jak se snaží mylně informovat věta čtvrtá. Zařazení do tříd se v NV 564/2006 Sb. řídí kvalifikačními předpoklady a ty vyplývají ze zákonů 561/2004 Sb. školský zákon a 111/1998 Sb. vysokoškolský zákon.
Věta třetí tedy znamená že, nestačí například k výkonu řidiče vozidla ZZS maturita z oboru xy, pokud dotyčný nemá jeden ze tří kurzů, nemůže na ZZS dělat řidiče vozidla ZZS. Pokud ale má jeden z kurzů a nemá maturitu, může na ZZS jako řidič v příslušné třídě dle kvalifikačních předpokladů a zařazení dle katalogu prací pracovat bez obav a je plně kvalifikován, a tudíž se na něho nevztahuje § 3 odst. 4 NV 564/2006 Sb. Připravil jsem zde pro vaší lepší orientaci z komentářů právníků jednotlivých ministerstev k paragrafům týkajících se zařazování zaměstnanců do platových tříd jednoduché znázornění postupu dle NV 564/2006 Sb.
Takto to bylo i v minulosti, jen podle tehdy platných norem. Způsob byl ale naprosto stejný.

Mimořádné ( oproti jiným profesím ) a ničím nepodmíněné zařazení zdravotnického pracovníka ( zdravotnického záchranáře s maturitou do 10 pl. tř. a řidiče vozidla ZZS s výučním listem do 7 . pl.tř ), tedy do vyšší platové třídy, pro kterou nesplňoval kvalifikační předpoklady dle školského a vysokoškolského zákona bylo možné jen na základě NV č. 330/2003 Sb. , kde v jeho novele, a to NV 213/2005 Sb. ( tedy rok po přijetí 96/2004 Sb, ) bylo v § 3 odst. 4, písm n) toto jasně uvedeno, i když také ne ze strany zaměstnance možné vymáhat. Zaměstnavatel tak mohl na dobu delší než čtyři roky zaměstnance zařadit. Opakuji mohl, ne musel ! Toto ale bylo od 1.1.2007 zrušeno, jelikož znění této novely nebylo do nových norem zakomponováno, tedy se celá věc právně vrátila před rok 2006, kdy tato novela NV 213/2005 Sb. také ještě nebyla v platnosti. Novela se nedělala jen tak pro nic, ale dělala se z důvodu, že v NV 330/2003 Sb. v § 3 odst. 3 ( totožný s dnešním NV 564/2006 Sb. § 3 odst. 3 písmeno b ), byl podle § 1zákona 393/2004 Sb. zrušen právě onen zvláštní předpis ( vyhláška 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví ), která byla právě v roku 2004 nahrazena zákony 95 a 96/2004 Sb. Rok byla tedy vyhláška 330/2003 Sb. o platových poměrech bez výjimky pro zdravotníky. V roku 2005 se to napravilo zmiňovanou novelou 213/2005 Sb. a dnes to tam od nového roku po zrušení NV 330/2004 Sb. včetně novely 213/2005 Sb. zase není.

Vím, že je to strašně složité, se v tom zorientovat. Já skutečně pro pochopení celé věci šel krok po kroku, všechny tyto zákony, nařízení a vyhlášky našel, vytiskl, porovnal je vedle sebe. Pokud budete trpěliví a uděláte totéž, a ještě si k tomu vezmete to, co zde píši, pochopíte to zcela jistě také.

Větu pátou nechci ani komentovat.

V závěru dopisu tedy pan předseda nepřipouští možné přehlédnutí některých faktů a tím pádem si nejsem jist, zdali se OS připojí k aktivnímu prosazování potřebných změn.
Měli jsme si to vyjasnit na společné schůzce dne 23.2.2007, jak je psáno v poslední větě jeho odpovědi.
Když jsem se na schůzku i se svým zástupcem panem Bc.Bendou dostavil, potkali jsme se s panem předsedou RNDr.Schlangerem jen mezi dveřmi, neboť byl na odchodu.
Když jsem na schůzku jel, byl jsem přesvědčen, že nejprve jednotlivé věci tak, jak je zde podrobně pitvám probereme s panem předsedou OS za přítomnosti jejich právníka a poté se vydáme před ono shromáždění předsedů základních organizací OS zdravotnictví ze zdravotnických záchranných služeb a sdělíme jim, na čem jsme se dohodli a nedohodli, co budeme společně a co nebudeme společně prosazovat. Tato varianta byla ovšem odchodem pana předsedy OS dopředu znemožněna, a tak mi nezbývalo, než alespoň v mezích možností tak velkého shromáždění svými argumenty, které se neopíraly o můj úsudek ( Oldo ), ale o již výše zmíněné rozbory a výklady jednotlivých paragrafů NV 564/2006 Sb. odborníky z ministerstev ukázat, že není vše v pořádku, zdravě co nejvíce naštvat všechny přítomné předsedy ZO a jejich zástupce, a vyburcovat je tak ne ke zlosti a zlobě namířené proti KZ ZZS ČR, která celou věc nezpůsobila, ale jen se nebála a pojmenovala problémy tak, jak jsou, ale vyburcovat je k tomu, aby se nad celou věcí zamysleli a začali sami přes usnesení ze svých schůzi ZO tlačit na vedení svého OS, aby se začalo o problémy zajímat, řešit je, a ne hrát si na pštrosa s hlavou v písku a ujišťovat okolí, že vše je v pořádku. Není !
Je až s podivem, že špatnost a nedokonalost mnohých zákonů týkající se ZZS, nás záchranářů a řidičů si uvědomují všichni, jež na ně žehrají, od zaměstnanců samotných, přes zaměstnavatele, odborné společnosti, komory atd., jen z vyjádření OS zdravotnictví a sociální péče je vše v pořádku. Není to divné ???
Pro ty zástupce odborů, kteří na tomto jednání byli, a kteří nabyli dojmu, že komora záchranářů zastoupená mnou by chtěla zhoršovat podmínky pro zaměstnance na ZZS jsem zde připravil malou ukázku toho, že se mýlí. Ukázku toho, že již těsně před registrací komory záchranářů jsem se snažil podmínky pro bezproblémové zařazení zaměstnanců ze ZZS řešit, ale nebyl jsem vyslyšen právě OS, konkrétně paní Ing. Břeňkovou, která tuto agendu měla na starosti. Povšimněte si v dokumentu datumu, kdy jsem dost prosebně a v případě řidičů i opakovaně a tučně výrazně žádal v ještě možném časovém termínu, aby tak zásadní a nevynucené změny nedělali, že to zaměstnance do budoucna poškodí. Aby jste měli lepší představu, musíte si vzít do ruky původní katalog prací 469/2002 Sb. stranu 9045, kde je řidič zařazen v bodu 2.19.7. a popis jeho činností je v 7. pl. třídě správný a vystihuje to, co dělá ( platný 2003-2005 ), a potom novelu 533/2005 Sb . stranu 10445, kde je řidič zařazen v bodu 2.19.10 a popis pod 7. pl. tř. ( platný od 2006 ) nevystihuje to, co dělá.
Jedna jediná a doposud nezodpovězená otázka : “ Proč měl někdo v úmyslu toto změnit, když to v původním katalogu prací bylo v pořádku a nikdo to nenapadal? “
Jsem přesvědčen, že pokud si tento článek důkladně a s klidnou hlavou pročtete, vezmete materiály, které zde nabízím přímo ke stažení a dohledáte materiály o kterých se zde zmiňuji, ale nemám bohužel jejich výpisy v elektronické podobě ke zveřejnění zde na webu a porovnáte v těch bodech, na které zde upozorňuji, dojdete k závěru, že skutečně není ani zdaleka vše v pořádku a je zapotřebí vyzvat odpovědné orgány k nápravě věcí.

Já osobně jsem přesvědčen, že Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky toto udělá v usnesení svého II. Sněmu koncem měsíce března, a že v tomto usnesení vyzve i ostatní organizace, které by měly mít v tomto směru společný zájem ke společnému prosazování nápravy nedostatků a nejasností v právních normách, dle kterých se snažíme vykonávat svoji práci jak nejlépe umíme, ale mnohdy nejdou s námi ale proti nám.

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.