Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Reforma zdravotnictví 2007- 2009

30.12.2006

.
Vážení komorníci a čtenáři našich stránek,

rozhodl jsem se pro vás všechny uveřejnit výňatek z 3 Koaliční smlouvy mezi ODS – KDU ČSL – SZ, který se týká zdravotnictví.
Věřím, že to bude pro každého zdravotnického pracovníka zajímavé čtení. Dočtete se například, kdy má být připraven Zákon o ZZS, novela Zákona 95/2004 Sb. o lékařských povoláních, další novela Zákona 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních a další právní normy týkající se zdravotnictví.
Je to samozřejmě za předpokladu, že by tato trojkoalice dostala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky důvěru a začala tedy naplňovat jednotlivá ustanovení této koaliční smlouvy.
4) Reforma zdravotnictví

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.
Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického konsenzu při jeho prosazení. Předtím je však potřeba udělat nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících principů:

Zachování solidárního financování zdravotnictví

-Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven.

-Budeme řešit financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému.

-Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU.

-Umožníme nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.

Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity zdravých s nemocnými

-Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana.

-Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají, prostřednictvím osobních zdravotních účtů.

-Podpoříme motivaci občanů k zodpovědné spotřebě zdravotní péče – mj. zavedením regulačních poplatků za recept, den hospitalizace, návštěvu pohotovosti a návštěvu ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů.

-Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu.

Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů

-Prosadíme rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – dojde ke zrušení tzv. zákona o neziskových nemocnicích.

-Zvýšíme podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhledníme jednotlivé finanční toky.
-Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra – dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdrav. péči, výuku a výzkum).

Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění

-Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu – akciové společnosti – s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, jasným pravomocem a odpovědnosti managementu, transparentnosti účetnictví a s dodatečnými omezeními určenými zákonem, na obdobné bázi regulace fondů důchodového připojištění.

-Dojde k vytvoření nezávislého regulátora – účinného dohledu nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

-Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod zde Listina k nahlédnutí a Úmluvy o biomedicíně.zde Úmluva k nahlédnutí

-Bude umožněn výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu.

-Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

-V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.


Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků

-Zákonem bude zaveden efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví

-Bude zaveden jednotný způsob financování zdravotnické záchranné služby a zákonem bude upřesněna její role v integrovaném záchranném systému ČR.

-Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.

Prioritní legislativní změny uskutečňující uvedené kroky a principy:

•Zákony o transformaci zdravotních pojišťoven, vznik regulátora veřejného zdravotního pojištění (konec 2007 – počátek 2008)
•Novelizace zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění (2007)
•Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních výzkumných centrech (zákon 2007–2008 – transformace, 1. 1. 2009 – vznikají univerzitní nemocnice)
•Zákon o zdravotnickém zařízení (II. pololetí 2007)
•Novela zákona č. 95/2004 o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (2008)
•Novela zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních (2008)
•Zákon o zdravotní péči (2008)
•Zákon o zdravotnické záchranné službě (II. pololetí 2007, platnost 1. 1. 2008)
•Novela zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (konec 2007 – I. pololetí 2008)


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.