Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Skončil VII. Sněm KZ ZZS ČR - informace + foto + video

06.04.2012

Skončil VII. Sněm KZ ZZS ČR - informace + foto + video Ve dnech 30. 3. a 31. 3. 2012 se v olomouckém Hesperia Hotelu*** konal už VII. Sněm KZ ZZS ČR, který byl mimo jiné sněmem volebním. Sněm byl, jak je v posledních letech už zvykem, spojen i se vzdělávací akcí, kterou byla už čtvrtá konference KZ ZZS ČR na téma VAROVNÉ KAZUISTIKY.

První den proběhlo jednání delegátů sněmu a i letos bylo jako každoročně opět veskrze pracovní. Delegáti se zabývali nebývalým množství projednávaných bodů a volbami orgánů. Proto skončilo až po devatenácté hodině.

Vraťme se ale na začátek a projděme jednotlivé body podrobněji. Po přivítání delegátů a zahájení sněmu byly ustanoveny pracovní orgány. Zapisovatel, ověřovatel zápisu, mandátová a volební komise a návrhová komise (jména jsou uvedena v usnesení sněmu). Po zvolení pracovních orgánů došlo ze strany delegátů ke schválení programu VII. Sněmu KZ ZZS ČR.

Poté přednesl prezident komory Bc. Drahomír Sigmund zrávu o činnosti za rok 2011 a uplynulé období.

Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2011. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2010 byl vyčerpán pouze z 58,2% (v roce 2010 to bylo 54,4%), zbytek financí se podařilo ušetřit na účtu a pokladně komory. I z těchto údajů je patrné, že vedení komory se každoročně snaží hospodařit velmi efektivně a hlavně úsporně.

Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2012. Rozpočet komory na rok 2012 byl po kratší diskuzi, ale tentokrát bez dalších připomínek a úprav ze strany delegátů přijat. Tím byl naplněn bod 11 programu VII. Sněmu KZ ZZS ČR.

V bodě 12 programu byli delegáti seznámeni s připravovanými změnami do ve květnové aktualitě.

V bodě 13 byli delegáti s jednou z chystaných změn seznámeni samostatně, a sice se snahou paní prezidentky ČAS, prosadit do zákona vznik jedné komory pro všechny NLZP. Delegáti byli dále panem Mgr. Martinem Spurným spraveni, v jakém stádiu se v této chvíli příprava jedné komory nachází a jaký je předpokládaný nejbližší vývoj.

V následující debatě k bodům 12 a 13 se také probíraly možné dopady, které chystané změny na nás všechny NLZP bezpochyby budou mít, ale také dopady, které to může mít i na naše profesní sdružení. Delegáti v rozpravě vyjadřovali skutečně nebývale velké rozčarování z vývoje a rozhořčení nejen nad návrhy samotnými, ale i nad formou prosazování některých z nich.

V případě návrhů projednávaných v bodu 12 se delegáti podivovali nad jejich naprostou nesmyslností, nekoncepčností a zbytečným bouráním všeho, co je v zákoně i praxi funkční a co chrání nejen NLZP při výkonu jejich povolání, ale také samotné pacienty ošetřované nelékařskými zdravotnickými pracovníky.
V případě prosazování jedné velké komory pro všechny NLZP naopak delegáti velmi rychle důvody které Mgr. Juráskovou k takovému kroku vedly a stále vedou, sice pochopili, ale neztotožnili se s nimi a ihned je odsoudili. Panovala shoda, že to v žádném případě nejsou vznešené důvody, které Mgr. Jurásková sděluje do médií, ale že se nejedná o nic jiného, než o pěknou trafiku s vynikajícím finančním zabezpečením a velkou mocí (fuj). Způsob prosazování vzniku jedné velké komory pro všechny nelékaře byl delegáty sněmu také velmi nebývale ostře odsouzen. O celé věci se podrobněji můžeme dočíst v aktualitách o petici KZ ZZS ČR.

Diskuze byla poté přerušena přestávkou na oběd. Po obědě se delegáti k diskuzi nad tímto bodem ještě vrátili a schválili do usnesení větu: “Komora záchranářů ZZS ČR sdělí Velkému přípravnému výboru ČKZP prostřednictvím pověřeného zástupce, že za současných podmínek nevstoupí do zájmového sdružení právnických osob za účelem přípravy a vzniku České komory zdravotnických pracovníků. Tímto krokem KZ ZZS ČR končí spolupráci ve výše uvedeném výboru, čímž do budoucna nevylučuje možnost obnovení spolupráce v případě, že se podmínky pro vytváření komorového systému pro zdravotnické pracovníky změní do přijatelné podoby.“

Tímto závěrem do usnesení byla diskuze ohledně problému jedné komory pro NLZP ukončena a přešlo se k bodu 14, kterým byla volba nového předsednictva.

Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund před volbou samotnou seznámil delegáty s návrhem stávajícího předsednictva, na kterém se usneslo na svém posledním zasedání v Olomouci dne 26. ledna 2012. Na tomto zasedání se vedení komory usneslo, že pokud by se skutečně podařilo jednu komoru ze zákona prosadit, mohlo by to mít až fatální dopad na současná profesní sdružení, včetně naši komory záchranářů. Proto členům vedení KZ ZZS ČR nepřišlo rozumné, aby na toto období nejistoty do doby (cca 1 rok), než bude známo, jestli ze zákona jedna komora vznikne či nevznikne, se předávala agenda vedená současným prezidentem, který už ovšem na druhou stranu nechtěl v letošních volbách kandidovat na žádné funkce, na nového prezidenta. Jedná se totiž nejen o rozsáhlou agendu ať už v papírové či elektronické podobě, ale také o přeregistrace adresy sídla, statistického a finančního úřadu, a další. Jinými slovy, když jsme nevěděli a nevíme, jak to bude za rok vypadat, nalezněme na nezbytně dlouhou dobu přijatelné řešení pro všechny.

Proto prezident komory na schůzce vedení přislíbil, že pokud budou delegáti nastávajícího VII. Sněmu KZ ZZS ČR souhlasit s nějakým způsobem buď zkrácení nastávajícího mandátu na nezbytně nutnou dobu, nebo naopak s prodloužením současného mandátu o nezbytně nutnou dobu, tak že by ve funkci po tuto dobu ještě setrval.

Delegátům bylo představeno sedm možných řešení, ze kterých mohli vybrat, nebo ještě doplnit další. Samozřejmě, že prvním navrženým řešením byly naprosto klasické standardní volby nových orgánů, jak jsme byli zvyklí z minulosti. Delegáti o sedmi návrzích řešení diskutovali a vybrali z nich dva, o kterých se hlasovalo, podle kterého se bude volit. Rozdíl mezi nimi byl pouze ten, jestli se stávajícímu předsednictvu mandát na nezbytně nutnou dobu prodlouží, nebo se na nezbytně nutnou dobu navolí předsednictvo nové. Protože ani opakovaným aklamačním hlasováním nedošlo k výběru ani jedné z variant (nerozhodný stav hlasování), muselo se hlasování o způsobu volby nových orgánů uskutečnit tajnou volbou, kde vyhrála varianta s touto citací:

Nová volba předsednictva na neurčité období do doby (maximálně 2 roky), než bude zřejmé, jak dopadne vznik ČKZP a klasická a volba RKK na celé tři roky. Nové předsednictvo na tři roky by se pak volilo v nejbližším možném termínu řádných voleb do orgánů KZ ZZS ČR.

Poté začali delegáti navrhovat kandidáty do předsednictva, o kterých se následně hlasovalo v tajné volbě (jména všech navržených viz. Usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR).

V prvním kole tajné volby došlo ke zvolení pouze tří s pěti členů předsednictva:
Bc. Drahomíra Sigmunda, Dominika Horna, DiS. a Bc. Radka Bendy.

V druhém kole tajné volby nebyl zvolen nikdo.

Ve třetím kole tajné volby se podařilo zvolit čtvrtého člena předsednictva paní
Denisu Fertö, DiS..

Ve čtvrtém kole tajné volby nebyl opět zvolen nikdo.

V pátém kole tajné volby se podařilo zvolit i pátého člena předsednictva. Tím se stal
Mgr. Martin Spurný.

Tím byl ukončen bod 14 volba předsednictva a mohlo se přejít k volbě členů RKK.

V prvním kole tajné volby nedošlo ke zvolení ani jednoho člena RKK.

Ve druhém kole tajné volby se naopak podařilo zvolit všechny tři členy RKK:
Pavla Lampu, DiS., Ivanu Rokosovou, DiS. a Romana Pavelku, DiS.

Tím byl ukončen bod 15 a zahájen bod 16, ve kterém se odebrali nově zvolení členové obou orgánů k první schůzce, na které si měli zvolit v případě předsednictva prezidenta a viceprezidenta a v případě RKK předsedu komise.

Výsledky jednání nového předsednictva a nové RKK:

Předsednictvo: prezident Bc. Drahomír Sigmund, viceprezident Bc. Radek Benda, členové předsednictva Dominik Horn, DiS., Denisa Fertö, DiS. a Mgr. Martin Spurný.

Revizní a kontrolní komise: předsedkyně Ivana Rokosová, DiS., členové RKK Pavel Lampa, DiS. a Roman Pavelka, DiS.

V neskutečných sedmi kolech tajného hlasování se podařilo delegátům navolit oba orgány, ale celá procedura byla časově velmi náročná. Podařilo se ovšem dosáhnout sledovaného cíle a navíc přibylo obrovské pozitivum, kterým by mělo být zajištěno, že oba orgány KZ ZZS ČR by se už v budoucnu neměly volit v jednom termínu, ale odděleně. Tento mechanismus by měl zabránit možnosti, že bychom v nějakém čase mohli být bez obou orgánů. RKK je zvolena na celé tři roky, ale současné předsednictvo jen na dobu nezbytně nutnou (vznikne-li či nevznikne jedna komora), nejdéle však na dva roky.

Protože delegáti VII. Sněmu byli přesvědčení, či snad spíše chtějí věřit, že v demokratické společnosti nemůže něco tak zásadního vzniknou takto nestandardně a že pokud komorový systém pro NLZP vůbec kdy vznikne, tak vznikne v souladu s demokratickými zásadami a principy, tedy na základě svobodného rozhodnutí profesních organizací se svobodně sdružit v mezích zákona, pustili se i do vypořádání dalších návrhů zaznamenaných u návrhové komise, kterými dochází k úpravě stanov pro další období.

Nejdříve upravili jeden bod forem činnosti, který po úpravě daleko lépe vystihuje podstatu bodu a skutečnost a poté delegáti odhlasovali vcelku velké změny v celém ustanovení o členství. Vše je zaznamenáno v Usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR. Hlavním smyslem úpravy bylo upravit tzv. pasivní členství a pozastavené členství, abychom se nemuseli pro současnou tvrdost stanov zbavovat kvalitních a schopných členů.

Posledním návrhem u návrhové komise byl návrh na změnu volebního řádu z poměrného na většinový. Návrh podal delegát Roman Pavelka se zdůvodnění, že jej k podání návrhu přiměly okolnosti, které se během roku při hledání vhodného kandidáta na funkci prezidenta vyskytly, kdy byl problém nalézt alespoň jednoho vhodného kandidáta, natož tak pět, jak je v případě současného volebního systému potřeba. I tento návrh delegáti schválili a tak se v příštích volbách do orgánů komory bude volit zvlášť prezident, zvlášť viceprezident a zvlášť zbytek členů předsednictva. V případě RKK se bude zvlášť volit předseda RKK a potom další členové RKK. Příští volby se tak bude moci každý ucházet jen o takové funkce, na které se cítí a o které má zájem.

Na závěr celého maratonu jednání bylo přijato Usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR.

Jednání a závěry VII. Sněmu KZ ZZS ČR by se daly shrnout takto:

Vynikající leč velmi pracovní atmosféra, kdy delegáti měli odvahu a chuť detailně velmi podrobně hovořit o každém problému a návrhu. Kdy velmi zvažovali, komu dát a komu nedat svůj hlas při volbách do orgánů. Nepřijeli to jen odsedět a odhlasovat, ale skutečně chtěli věci společně řešit a měnit.

Podařilo se vyjádřit jasný nesouhlas se vznikem jedné komory pro všechny NLZP a také se způsobem jejího vzniku, zvolit všechny nové orgány, změnit několik ustanovení stanov a odhlasovat změnu volebního řádu pro následující období.

Po vyčerpávajícím první dni se delegáti odreagovali na společenském večeru s občerstvením a hudbou v podání DJ Nella.

Druhý den v sobotu se akce překlopila od sněmu do odborné konference. I pro hlasovou indispozici prezidenta po prvním dni jednání, se moderování celé konference ujal velmi zodpovědně nový člen vedení komory Dominik Horn, DiS.

Na konferenci zaznělo z úst deseti přednášejících celkem jedenáct přednášek. Neznamenalo to ovšem automatiky, že by zaznělo jen jedenáct varovných kazuistik. Těch bylo daleko více, protože některé přednášky obsahovaly kazuistik více.

Program se musel pro zdravotní indispozici a neúčast dvou plánovaných přednášejících trochu obměnit a doplnit. Nic to ale neubralo na jeho zajímavosti a rozmanitosti sdělení.

Jako první se dvěma přednáškami vystoupila Bc. Helena Suchá, která poukázala na podobnost dvou úplně odlišných výjezdů, ve kterých hrálo velkou roli požití omamných látek.

Na ni navázal Bc. Radek Benda s varovnou kazuistikou, ve které popsal zdánlivě banální zranění dítěte v autobusu o jehlu zapíchnutou v sedačce autobusu, které nakonec vyústilo až do pneumothoraxu.

Mgr. Pavel Böhm navázal na Radka Bendu s přednáškou ohledně současného vzdělávacího systému v našem oboru. Jak pregraduálního, tak postgraduálního a upozornil na nebezpečí, která z toho plynou či plynout mohou.

Jiný pohled na naši práci nám přednesl Radan Doubrava, DiS., který ve svých kazuistikách poukázal nejen na problémy při předávání a přebírání pacientů mezi posádkami ZZS a personálem zdravotnických zařízení, ale také ukázal, jaké nepředvídatelné komplikace a problémy mohou nastat při zajištění sportovních akci a mezinárodním repatriačním letu.

Záchranář ze Zlínského kraje Marek Trochta, DiS., ve své kazuistice ze svého výjezdu opět ukázal, jak je důležité nic nepodcenit. Snad jedno z nejčastějších zranění na Valašsku, ke kterým je volána ZZS, je pád v opilosti na kole (Valašský syndrom), kdy nakonec pacientovi až na pár oděrek nebývá nic vážnějšího. Tak tomu ale v popisovaném případě nebylo. Pacient byl zraněn těžce. Škoda jen, že i přes velmi dobrý výkon posádky RZP, která nic nepodcenila, skončil pacient nakonec jako kvadruplegik.

Bc. Ondřej Koudela seznámil účastníky konference s přednáškou nejen o sčítání záchranářů, ale také s riziky, které pro nás z výzkumu mnoha oblastí vyplývají. Podtitul přednášky, kdo zachrání záchranáře, byl velmi výstižný.

Po přednášce Bc. Koudely nás záchranář z Olomoucké LZS David Cvrček vrátil zpět do reality každodenních výjezdů a vzletů. Ve své kazuistice, která byla o vzletu do zatopeného lomu k záchraně utonulé mladé ženy, popsal až neskutečné množství nestandardních situací, do kterých se během zásahu s lékařem dostali. Od místa nálezu postižené, přes dopravu v malém nafukovacím člunu až po kompletní se potopení a snažení uchránit alespoň drahé vybavení před zničením vodou.

Ivan Prudič, DiS. ve svém příspěvku zase ukázal, jak se z “malého výjezdu“, k relativně mladému a zdravému muži, může stát během málo okamžiků výjezd “největší“. Není malých výjezdů!

Od kazuistik jsme se dostali přednáškou Bc. Tomáše Ježka ke vzdělávání, kdy nám všem nabídl možnost účasti na velmi zajímavých kurzech pro záchranáře, se získáním mezinárodních certifikátů.

Na závěr vystoupil zdravotnický záchranář Bc. Martin Türke, který je ovšem v současnosti ve službách HZS. Ukázal, jak to bylo, v současnosti je, a co se chystá v přípravě hasičů-zdravotníků. Požádal také přítomné, aby mu aktivně pomohli s návrhy na přípravu nového vzdělávacího programu pro jmenovanou skupinu hasičů.

Stejně jako první den na sněmu, tak ani druhý den na konferenci, nebylo v časech vyčleněných pro diskuzi k přednáškám, jak to někdy bývá ticho, ale naopak posluchači vystupovali se spoustou dotazů a upřesnění. Měli prostě zájem a přednášky byly zajímavé. Plný sál, kvalitní přednášky, zájem posluchačů a diskuze. To jsou věci, které každý pořadatel vzdělávací akci vidí velmi rád, a kde bere motivaci v budoucnu uspořádat další.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem, kteří na dvoudenní akci KZ ZZS ČR přijeli a svojí aktivitou přispěli ke splnění daných cílů. Dále bych chtěl poděkovat i všem přednášejícím, všem, kteří na akci pracovali v nějakých funkcích a pomáhali při přípravě sálu, při registracích, prostě při přípravě celé dvoudenní akce. Nemohu zapomenout poděkovat ani zaměstnancům hotelu, kteří o nás po dva dny velmi dobře pečovali.

Úplně nakonec je potřeba poděkovat všem, kteří v minulém volebním období pracovali v předsednictvu nebo v RKK KZ ZZS ČR a letos místa neobhájili nebo neobhajovali a novým členům obou orgánů je potřeba zároveň popřát mnoho sil do práce, která je pro komoru zcela jistě čeká.


Sigmund

Přidáno 4. 4. 2012

Videoreportáž z vysílání MIK ve stopáži od 7,35 min. do 9,15 min.

Přidáno 6. 4. 2012

FOTOGALERIE VII. Sněm KZ ZZS ČR
a
FOTOGALERIE 4. Odborná konferencePro připomenutí odkazy na minulé sněmy

fotky z I. Sněmu 2006 a večerního posezení
a
fotky z II. Sněmu 2007
a
fotky ze III. Sněmu 2008
a
fotky z I. Odborné konference 2009 a společenského večeru a ze IV. Sněmu 2009
a
Souhrnná zpráva z V. Sněmu spojeného s mezinárodním kongresem
fotky z mezinárodní konference 2010
fotky z V. Sněmu 2010
a
Souhrnná zpráva ze VI. Sněmu spojeného s 3. odbornou konferencí s workshopy
Fotodokumentace z 3. odborné konference s workshopy 2011
Fotodokumentace ze společenského večera 2011
Fotodokumentace ze VI. Sněmu KZ ZZS ČR 2011


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.