Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vyhl. č.189/2009 Sb.- zkoušky NLZP

14.10.2009

.

Vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
V měsíci červnu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve Sbírce zákonů České republiky v částce 56 vyhlášku č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). Ministerstvo touto vyhláškou nahradilo vyhlášku č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky.

Důvodem vydání nové vyhlášky byly výrazné obsahové změny vyplývající z novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. Výsledkem je právní předpis tvořící jeden celek pro konání různých zkoušek nelékařských zdravotnických pracovníků, čímž se zpřehledňuje systém jednotlivých zkoušek jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro akreditovaná zařízení realizující jednotlivé formy celoživotního vzdělávání.

Výpis zásadních změn v jednotlivých ustanoveních

§ 1 v části první stanovuje, že vyhláška je doplněna o postup při ověřování znalosti českého jazyka.

Část druhá v §§ 2–7 stanovuje podmínky atestační zkoušky. Postavení oborové atestační komise, její složení a základní povinnosti řeší § 2, kde se současně zpřesňuje přítomnost člena komise u praktické zkoušky. Změny v § 3 se týkají podávání přihlášky k atestační zkoušce, kterou uchazeč zasílá pověřené organizaci, dále je zde upřesněno přikládání kopií rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti nebo potvrzení o započtení části studia či praxe. Význačné změny stanovuje § 5, kde jsou uvedeny podmínky pro stanovení termínů a místa konání atestační zkoušky.
§ 6 týkající se obsahu, průběhu a hodnocení atestační zkoušky přináší značné a velmi významné změny týkající se konání atestační zkoušky v akreditovaném zařízení, předložení dokladu o zaplacení úhrady za atestační zkoušku v souladu s nařízením vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, metod praktické zkoušky a doplňující otázky v části teoretické při nedostatečné odpovědi na některou ze tří otázek. Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení od atestační zkoušky, její opakování uvedené v § 7 doznaly rovněž podstatných změn upřesňujícím vymezením podmínek omluvy z atestační zkoušky a dále v novém ustanovení o vykonání části atestační zkoušky, kdy úspěšně vykonaná část atestační zkoušky bude uznána, pokud k úspěšnému vykonání zbývající části dojde do 2 let ode dne úspěšně vykonané části zkoušky.

Část třetí o zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v §§ 8–12 doznala podobné změny jako v části o atestační zkoušce. Základní změnou § 8 o zkušební komisi je volba předsedy zkušební komise s jeho rozhodujícím hlasem při nerozhodném výsledku hlasování při poradě o zkoušce. § 9 o předkládání přihlášky ke zkoušce ministerstvu je doplněn o pověřenou organizaci. Zásadní změny jsou stanoveny v § 10 týkajícím se termínu a místa konání zkoušky k vydání osvědčení, kdy termíny pro jednotlivá zdravotnická nelékařská povolání stanovuje ministerstvo nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku tak, aby žadatel mohl zkoušku vykonat nejdéle do 90 dnů ode dne podání žádosti. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace zasílá žadateli o zkoušku oznámení o termínu a místu konání a rovněž vyrozumí členy zkušební komise. Aktuální seznam zkušebních otázek je zveřejněn na webových stránkách ministerstva.

Obsah, průběh a hodnocení zkoušky k vydání osvědčení v § 11 obsahuje podobné velmi významné změny týkající se úhrady nákladů spojených s organizací zkoušky k vydání osvědčení v souladu s nařízením vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. § 12 je v podstatě nově koncipován a stanovuje, kromě dříve uvedeného opakování zkoušky, také neúčast na zkoušce a odstoupení, a to podobně jako v části o atestační zkoušce.

Část čtvrtá týkající se závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu doznala nejpodstatnějších změn, a to přenesením povinností ohledně komplexní realizace zkoušky na akreditované zařízení v souladu s novelizací zákona č. 96/2004 Sb. s členěním jednotlivých paragrafů jako u ostatních typů zkoušek, tj. zkoušky atestační a zkoušky k vydání osvědčení. § 13 stanovuje postavení zkušební komise, předkládání přihlášky a předpoklady pro vykonání závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu se koná před zkušební komisí akreditovaného zařízení, tato komise není jmenována ministerstvem. § 14 vymezuje, jakým způsobem bude stanoven termín a místo konání závěrečné zkoušky. § 15 hovoří o obsahu, průběhu a hodnocení závěrečné zkoušky. Neúčast na závěrečné zkoušce, odstoupení a její opakování řeší § 16.

Část pátá o aprobační zkoušce v §§ 17–21 rovněž obsahuje důležité změny, jako jsou uvedeny v předcházejících částech. § 17 definuje složení zkušební komise u jednotlivých částí aprobační zkoušky, kdy první a druhá část se koná za přítomnosti nejméně jednoho zaměstnance ministerstva. § 18 mění pojem žádost za přihlášku k aprobační zkoušce a vymezuje její předložení společně s žádostí o vydání rozhodnutí o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ministerstvu, případně pověřené organizaci. Termín a místo konání aprobační zkoušky uvedené v § 19 stanovuje ministerstvo pro jednotlivá nelékařská povolání nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku a v případě potřeby stanoví další termíny. Místo konání aprobační zkoušky společně s jejím termínem oznámí uchazečům ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, nejméně 30 kalendářních dnů před konáním aprobační zkoušky a současně vyrozumí členy zkušební komise. Aktuální seznam zkušebních otázek je zveřejněn na webových stránkách ministerstva.

§ 20 svými podstatnými změnami týkajícími se obsahu, průběhu a hodnocení aprobační zkoušky zpřesňuje, vymezuje a stanovuje strukturu jednotlivých částí aprobační zkoušky a dále stanovuje předložení dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací zkoušky k vydání osvědčení v souladu s nařízením vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Zpřesňující vymezení neúčasti, odstoupení a opakování aprobační zkoušky je komplexně řešeno v § 21. Jak bylo v úvodu tohoto sdělení řečeno, samostatným a zcela novým je ustanovení §§ 22–24 části šesté o postupu při ověřování znalosti českého jazyka. Tento článek přináší pouze nastínění nejzásadnějších změn a není možné v krátkém sdělení tyto změny citovat. Vzhledem k tomu, že vyhláška doznala zásadních změn, doporučujeme pečlivé pročtení vyhlášky a osvojení si potřebných ustanovení všem, kteří se podílí na realizaci zkoušek všech uvedených typů.

S vyhláškou o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních velmi úzce souvisí vydání nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve Sbírce zákonů České republiky v částce 56, taktéž v měsíci červnu. Tímto nařízením se stanovuje výše úhrady za atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Odpovědným pracovníkům akreditovaných zařízení poskytnou pracovníci ministerstva a pověřené organizace metodickou a konzultační pomoc.

O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková 1, Mgr. Františka Ertlová 2, Bc. Nina Müllerová 3 náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu, NCO NZO v Brně1, odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání NCO NZO v Brně2, vedoucí oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací odboru vzdělávání a vědy MZ ČR3

Důležité kontakty: Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR: Mgr. Jana Pelcová, tel. 224 972 851, e-mail: jana.pelcova@mzcr.cz Pověřená organizace NCO NZO Brno: Gabriela Jindřichová, Oddělení specializačního vzdělávání a evidence, tel. 543 559 581, e-mail: jindrichova@nconzo.cz Mgr. Františka Ertlová, Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání, tel. 543 559 521, e-mail: ertlova@nconzo.cz Naděžda Doubková, zkouška k vydání osvědčení, aprobační zkouška, tel. 543 559 352, e-mail: zkouska@nconzo.cz

Zdroj: sestra.cz
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.