Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Žádosti o souhlasná stanoviska

10.01.2009

.
V aktualitě ze dne 21.9.2008 jsem informoval, že během léta nabyla účinnosti Vyhláška č. 321/2008 Sb., která nahradila známou Vyhlášku č. 423/2004 Sb.


Na základě této skutečnosti se mění některé skutečnosti, na které jsme byli již za uplynulé čtyři roky z Vyhlášky č. 423/2004 Sb. zvyklí.
Ke správné administraci celého problému udělování a evidence celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků vydalo MZ ČR Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví k
zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), kterým se stanoví pravidla celoživotního vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č.321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu.

Podle tohoto metodického pokynu postupují profesní sdružení, akreditovaná zařízení, zdravotnická zařízení, jiné fyzické i právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva, která realizují akce v rámci celoživotního vzdělávání.

Z metodického pokynu vybírám následující informace:

1. Žádost o zařazení akce celoživotního vzdělávání do kreditního systému podává pořadatel profesnímu sdružení písemně v dostatečném časovém předstihu, a to minimálně 5 týdnů před zahájením akce, aby bylo možno žádost vyřídit do stanovených 30 dnů. Na jednom formuláři lze žádat současně o souhlasné stanovisko na tutéž vzdělávací akci konanou ve více termínech, nejdéle však na dobu 1 roku. Formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách příslušných profesních sdružení, která jsou uvedena v příloze tohoto metodického pokynu.

2. Žádost o souhlasné stanovisko musí obsahovat:
a) identifikaci pořadatele
b) formu celoživotního vzdělávání (§ 2, písm. d) až f) vyhlášky č. 321/2008 Sb.)
c) název vzdělávací akce
d) místo a datum konání akce, v případě žádosti o více akcí, všechna data jejich konání
e) definici nelékařského zdravotnického povolání či nelékařských zdravotnických povolání, kterým je akce určena
f) odborného garanta vzdělávací akce
g) délku a časový rozsah
h) hlavní témata (obsah)
i) u mezinárodních akcí také jazyk a místo konání, pokud se akce koná v zahraničí
j) doklad o zaplacení manipulačního poplatku.

3. Každé akci celoživotního vzdělávání je profesním sdružením přiděleno číslo jednací ve formátu:
a) identifikace profesního sdružení
b) kód školicí akce
c) pořadové číslo žádosti
d) rok.

4. Formy celoživotního vzdělávání mají pro účely evidence přiděleny kódy:
a) inovační kurz - IK
b) odborná stáž - OS
c) seminář - S
d) školicí akce – ŠA
e) odborná konference, kongres, sjezd, pracovní den, sympozium – OK
f) mezinárodní kongres – MK.
Proto i Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky musela upravit tiskopis žádosti o udělení souhlasného stanoviska tak, aby odpovídal potřebám nové legislativy.
Zde vám tedy předkládám novou Žádost o vydání souhlasného stanoviska, která je na našem webu v záložce na horní liště dokumenty připravena ke stažení a vyplnění.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.