Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva z I. Odborné konference a ze IV. Sněmu KZ ZZS ČR - ! FOTKY ! Přidáno VIDEO TV

01.04.2009

.

Zpráva ze IV. Sněmu KZ ZZS ČR
Ve dnech 26.3.- 27.3.2009 proběhl v krásném prostředí Hotelu Akademie na Hrubé Vodě již odborná konference pod názvem "ZÁCHRANÁŘI SOBĚ, aneb Nepoučujme se, ale učme se jeden od druhého!". Druhý den od rána bylo na pořadu samotné jednání IV.Sněmu KZ ZZS ČR.

Odborné konference se účastnilo na devadesát členů KZ ZZS ČR. Její vysokou odbornou úroveň jistě ještě zvýšilo vystoupení pozvaných významných hostů v prvním bloku konference, kde v pořadí za sebou vystoupili, ředitel ÚSZS Moravskoslezského kraje, MUDr. Roman Gřegoř, zástupkyně organizace Ochrany obyvatel, paní Kateřina Bouda Kašparová a za GŘ HZS na konferenci vystoupil s tématem psychosociální pomoci plk. Mgr. David Dohnal. Ještě i touto formou bych jim za jejich projevenou vstřícnost a strávený čas s námi velmi rád poděkoval nejen za vedení KZ ZZS ČR, ale hlavně za všechny účastníky konference, neboť jejich vystoupení měla mezi posluchači veliký ohlas.

Nemenší ohlas měly v dalších blocích například i obě přednášky Oldy Škorňáka, první na téma Analgosedace pro posádky RZP a druhá s tématikou Záchranáři RZP a polytrauma Hned v diskuzi si účastníci konference od autora vyžádali jejich zveřejnění na našem webu tak, aby se k jejich obsahu mohli i v klidu domova kdykoliv vrátit. Stejně tak přednáška Petra Tomáše podložena třemi kasuistikami přeživších a do plného života se vrátivších lidí po úspěšné KPR navazující bezprostředně na dobře vedenou i dobře prováděnou TANR měla velký ohlas.

Po těchto praktických a vážnějších tématech přednesla Katka Lukačinová na odlehčení velmi zdařile graficky vyvedenou a vtipně pojatou přednášku na téma - Genesis ZZS. Celý seznam přednášek byl zveřejněn v aktualitě a program konference proběhl bez jediné změny. Jedinou změnou, se kterou jsem ani já dopředu při plánování času nepočítal, byla bohatá diskuze s přednášejícími. Proto nakonec odborný program trval déle než se počítalo. Jsem velmi rád, že účastníci konference dali přednost svému vzdělávání a dozvědění se něčeho nového, na úkor volného času, který se jim protažením konference zkrátil.

Přesto i ve zkráceném čase stihla většina účastníků konference ještě před večerním společenským programem s hudbou a tancem a spoustou dobrého jídla a pití využít hotelové balneocentrum se saunou a vířivkou. Někteří se odreagovali aktivním odpočinkem u kulečníku a šipek.

FOTODOKUMENTACE:

I. Odborná konference KZ ZZS ČR

Společenský večer mezi konferencí a IV. sněměm

IV. Sněm KZ ZZS ČR

Video TV:MIK vpravo vedle obrazovky KLIKNI MIK 687 31.3.2009 na kvalita buď vysoká nebo nízká. Potom se zpravodajství rozjede a reportáž o IV.Sněmu KZ ZZS ČR je ve čase 10:46 až 12:10 min.
Stojí to za to, spousta z vás se tam uvidí a pozná.


Druhý den od rána probíhalo samotné jednání IV.Sněmu KZ ZZS ČR, které letos bylo volební, neboť předsednictvu a RKK vypršel tříletý mandát.
Celý průběh jednání nejlépe dokumentuje Usnesení IV. Sněmu KZ ZZS ČR.

Program IV.Sněmu KZ ZZS ČR


Usnesení IV. Sněmu Komory záchranářů ZZS ČR,
konaného 27.3.2009 v Hrubé Vodě

Po úvodním zahájení byly navrženo a odhlasováno obsazení jednotlivých pracovních komisí IV. Sněmu KZ ZZS ČR :

zapisovatel - Aleš Koranda

ověřovatel zápisu - Dominik Horn

předseda mandátové a volební komise - Mgr. František Klein

členové mandátové a volební komise - Martin Nikodým a Pavel Böhm, DiS

členové návrhové komise - Jan Veselý, DiS a Katarína Lukačinová

Hlasování o obsazení pracovních komisí:
přítomno: 56 pro návrh: 54 proti návrhu: 0 zdržel se: 2


Program IV. Sněmu KZ ZZS ČR

Po přednesení návrhu programu IV. sněmu bylo hlasováno o jeho přijetí:
přítomní: 59 pro návrh: 59 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Program IV. Sněmu KZ ZZS ČR byl přijat


Poté byla prezidentem KZ ZZS ČR přednesena Zpráva o činnosti KZ ZZS ČR za uplynulé období

Zpráva o hospodaření KZ ZZS ČR za rok 2008 byla po jejím přednesení přijata bez připomínek.Rozpočet KZ ZZS ČR pro rok 2009

Po přednesení návrhu rozpočtu pro rok 2009 byly delegáty navrženy změny v rozpočtu, o jejichž přijetí bylo následně hlasováno.

Pozměňovací návrhy rozpočtu KZ ZZS ČR 2009 a výsledky hlasování:

1.navýšení výdajové položky rozpočtu uvedené v bodu 1, odstavci j (provoz webových stránek) z původně navrhované částky 5.000 Kč/rok na částku 20.000 Kč/rok na úkor rezervního fondu.
Přítomno: 59 pro návrh: 59 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Navržená změna byla přijata

2.navržení odměn pro členy předsednictva, kontrolní a revizní komise
Přítomno: 59 pro návrh: 36 proti návrhu: 5 zdržel se: 18
Navržená změna byla přijata

3.zbavení povinnosti placení členských příspěvků členy předsednictva, kontrolní a revizní komise (myšleno jako odměna za práci pro KZ ZZS ČR)
Přítomno: 58 pro návrh: 1 proti návrhu: 53 zdržel se: 4
Navržená změna nebyla přijata

4.udělení daru členům předsednictva, kontrolní a revizní komise za uplynulé funkční období v hodnotě 5.000 Kč pro každého člena vedení, v nepeněžním plnění z rozpočtu na úkor rezervního fondu
Přítomno: 58 pro návrh: 41 proti návrhu: 2 zdržel se: 15
Navržená změna byla přijata


Rozpočet KZ ZZS ČR 2009 ve změněné podobě dle návrhu – hlasování:
Přítomno : 59 pro návrh : 58 proti : 0 zdržel se : 1
Rozpočet pro rok 2009 byl schválen
Volba předsednictva KZ ZZS ČR na období 2009-2012:

Navržení kandidáti:
Drahomír Sigmund
Bc. Radek Benda
Oldřich Škorňák
Bc. David Machálek
Petr Tomáš
Bc. Martin Spurný
Bc. Michaela Kubišová
Petr Kříž, DiS
Jan Veselý, DiS
Katarína Lukačinová

Výsledky voleb předsednictva KZ ZZS ČR :1. Drahomír Sigmund 56 hlasů
2. Bc. Radek Benda 55 hlasů
3. Oldřich Škorňák 44 hlasů
4. Petr Tomáš 35 hlasů
5. Bc. Michaela Kubišová 34 hlasů

____________________________________________________________________
6. Bc. David Machálek 30
7. Katarína Lukačinová 27
8. Bc: Martin Spurný 21
9. Petr Kříž, DiS 19
10. Jan Veselý, DiS 10Po jednání nového předsednictva byly jednotlivé funkce rozděleny takto:

Viceprezidentem KZ ZZS ČR na období 2009-2012 byl předsednictvem zvolen
Bc. Radek Benda

Prezidentem KZ ZZS ČR na období 2009-2012 byl předsednictvem zvolen
Drahomír SigmundVolba kontrolní a revizní komise KZ ZZS ČR na období 2009-2012:

Navržení kandidáti:
Bc. David Machálek
Petr Kříž, DiS
Bc. Martin Spurný
Katarína Lukačinová
Zdeňka Koblížková
Jan Veselý, DiS


Výsledky voleb kontrolní a revizní komise KZ ZZS ČR:1. Zdeňka Koblížková 38 hlasů
2. Bc. David Machálek 35 hlasů
3. Bc. Martin Spurný 34 hlasů

____________________________________________________________________
4. Katarína Lukačinová 33
5. Petr Kříž, DiS 32
6. Jan Veselý, DiS 13Po jednání nové Revizní a kontrolní komise byla předsedkyní RKK na období 2009-2012 zvolena Zdeňka Koblížková.Návrhy do usnesení předložené delegáty k návrhové komisi :

1.návrh na nepeněžní odměnu členů předsednictva, kontrolní a revizní komise formou daru v úhrnné hodnotě 5% z celkové částky rozpočtu KZ ZZS ČR, pro následující volební období
přítomní: 51 pro návrh: 2 proti návrhu: 31 zdržel se: 18
návrh nebyl přijat

2.návrh vzniku pracovních skupin, jmenovaných předsednictvem KZ ZZS ČR, určených k plnění různých úkolů.
přítomní: 51 pro návrh: 41 proti návrhu: 0 zdržel se: 10
návrh byl přijat

3.návrh na důslednější naplňování stanov KZ ZZS ČR v oblasti zviditelňování organizace.
Přítomní: 51 pro návrh: 35 proti návrhu: 2 zdržel se: 14
návrh byl přijat


Návrh změny stanov KZ ZZS ČR:

Změna původního znění v části třetí., odstavci II., bodu 1 – text doplnit o „zdravotnické záchranáře, pracující na odděleních UP, ARO a JIP“.
Přítomní: 52 pro návrh: 49 proti návrhu: 1 zdržel se: 1
návrh byl přijat


Usnesení IV. Sněmu KZ ZZS ČR – hlasování
Přítomní: 48 pro návrh: 48 proti návrhu: 0 zdržel se : 0


Usnesení IV. Sněmu KZ ZZS ČR bylo přijato.


V Olomouci dne 27.3.2009

Zapsal : Aleš Koranda
Kontrolu zápisu provedl: Dominik Horn


Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se na konferenci nějakým způsobem podíleli, rád bych zvláštní poděkování vyslovil i těm zaměstnancům hotelu, kteří o nás celé dva dny velmi pečlivě a neúnavně pečovali.


SigmundKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.