Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Návrhy změn připravené MZ ČR do zákona 96/2004 Sb.

18.05.2011

Návrhy změn připravené MZ ČR do zákona 96/2004 Sb.

 


Ve čtvrtek 28. dubna 2011 jsme se s Radkem Bendou účastnili jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, které se týkalo přípravy VELKÉ novely zákona 96/2004 Sb. Návrhy změn připravila Komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice, která je odborným poradním orgánem MZ ČR a která má napomoci k vytvoření podkladů pro novou koncepci a transformaci nelékařských zdravotnických povolání.

Složení komise

Musím říci, že návrhy hlavních změn mne překvapily natolik, že jsem s nimi bezodkladně seznámil i celé předsednictvo KZ ZZS ČR a k jednotlivým návrhům jsem si vyžádal názor každého z nich, abych měl podklady pro připomínkové řízení navrhovaných změn.

Zatím žádný materiál ke kterému jsme měli možnost se vyjádřit v připomínkovém řízení nevyvolal v předsednictvu tak jednomyslnou a zároveň zápornou reakci k téměř všem návrhům hlavních změn.

Shodli jsme se, že návrhy komise působí skutečně naprosto kontroverzně a rozpačitě a marně hledáme motivaci komise pro navrhování tak bezprecedentních, zásadních a myslíme že i téměř nevratných změn. Shodli jsem se také v názoru, že teď, když se podařilo během posledních sedmi let dvakrát novelizovat základní zákon pro NLZP - Zákon 96/2004 Sb. a poslední novela Zákon 105/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, vyhlášku 55/2011 Sb., O činnostech NLZP a vyhlášku 321/2008 Sb. O celoživotním vzdělávání v poslední novelizaci vyhláškou 4/2010 Sb. a celá regulace a výkon profesí nelékařských zdravotnických povolání konečně dostaly veskrze odpovídající a jasné legislativní meze a řád, tak zrušení některých z uvedených právních norem anebo necitlivé a neuvážené změny v jiných, by byl krok zpět a ve svých důsledcích by tak zcela jistě došlo ke zhoršení podmínek pro výkon povolání nelékařských profesí.

O které hlavní návrhy změn jde?

1) Odstranit z legislativy výkon profese pod odborným dohledem a ponechat pouze výkon povolání bez odborného dohledu.

Realizaci tohoto návrhu si dokážeme za určitých okolností představit jen u těch profesí, které dnes mohou vykonávat své povolání jak pod odborným dohledem tak i bez odborného dohledu. U těchto lze uvažovat o zrušení výkonu pod odborným dohledem, ale ne ihned po studiu, ale až po určitém výkonu praxe ( 1, 2 nebo 3 roky). V našem prostředí ZZS by se to týkalo všeobecných sester a zdravotnických záchranářů.
U profesí NLZP, které v současnosti vykonávají své povolání pouze pod odborným dohledem (sanitář, asistent, řidič ZZS), bychom ovšem výkon povolání pod odborným dohledem zachovali i do budoucna.
Dnešní legislativa obě tyto skupiny NLZP zná a umí je rozlišit. Na ZZS by pod odborným dohledem zůstal výkon povolání řidiče ZZS v oblasti výkonu poskytování zdravotní péče.

Jsme přesvědčeni, že výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí bez odborného dohledu ihned po ukončení studia nemůže být prospěšný a bezpečný pro pacienta, ale že zároveň ani nemůže být v zájmu racionálně uvažujícího zdravotníka. Žádný NLZP, který si uvědomuje spolu se svěřenými kompetencemi i míru odpovědnosti nemůže požadovat v zákoně ustanovení, které jej z velkou pravděpodobností může vystavit velmi složitým situacím, které mohou mít fatální důsledky.


2) Ponechat v zákoně povinnost celoživotního vzdělávání (CŽV), ale zrušit registrace k výkonu povolání (dokládání kreditů)

Jsme si v předsednictvu vědomi toho, že některými NLZP byla a je povinnost dokládání účasti na akcích CŽV kritizována. Dospěli jsme ale také k názoru, že NLZP, kteří tento systém kritizují jej nepochopili a jejich kritika pramení apriori z jeho neznalosti a v některých případech i z vlastní pohodlnosti a nezájmu.
Jsme ochotni diskutovat o nastavení a změnách systému. Jestli ponechat období desetileté nebo jiné, jestli změnit počet kreditů, či jak nastavit jejich získávání. Zastáváme však názor, že NLZP CŽV dokládat musí!
Už v dnešní legislativě jsou profese NLZP, které mají povinnost CŽV, ale nemusí jej dokládat. Na ZZS to jsou řidiči ZZS. Sami si odpovězte na otázku, kolik z nich se v oblasti poskytování péče celoživotně vzdělává, když nic dokládat nemusí. My jsme si v předsednictvu takovou otázku položili a i proto jsme proti zrušení dokládání CŽV.

Dokonce si uvědomujeme, že NLZP na ZZS v posádkách RZP jsou jedinými v celé škále nelékařských profesí, kteří poskytují neodkladnou péči mimo zdravotnická zařízení v terénu, bez dosažitelnosti okamžité pomoci lékaře nebo jiného NLZP. Proto bychom si naopak uměli představit, že by se na určité části CŽV (např. polovina kreditů) pro NLZP na ZZS podílel i zaměstnavatel, který by měl povinnost zajistit a případně uhradit pro své NLZP praktické stáže na OUP, ARO, JIP apod.

V této souvislosti upozorňujeme, že stát, ministerstvo, zřizovatelé, zaměstnavatelé a profesní organizace by měly dbát o udržení a zvyšování kvality poskytované péče. Návrhem na zrušení dokládání CŽV, ale i návrhem na okamžitý výkon profese NLZP bez odborného dohledu by zcela jistě bylo dosaženo opaku.

3) Zrušit vyhlášku 55/2011 Sb. o činnostech NLZP (původní 424/2004 Sb.).

Argumentace přítomných zástupců komise pro zrušení byla taková, že si každý zaměstnavatel činnosti NLZP určí v jeho náplni práce. Umíte si to představit? My v předsednictvu KZ ZZS ČR ne!

Pacient má ze zákona dostat vždy stejnou péči. Nemá být diskriminován časem, místem apod. Takhle by v každém zdravotnickém zařízení včetně ZZS měli NLZP jiné náplně prací, jiná oprávnění a jiné kompetence a poskytovali by dle nich naprosto rozdílnou péči. Pacient by měl benefit nebo smůlu jen podle toho, ve kterém je například kraji, městě, místě, nebo dokonce dle toho, kdo je zrovna na šichtě.

Bylo by to dle našeho soudu i velmi zneužitelné pro potřeby snižování mezd NLZP (Samozřejmě ve prospěch lékařů, na ně musí být vždy, že?). Dobře víme, že veřejnost a média vždy zajímá, kolik je kde lékařů a nezajímají se o to kolik je kde NLZP.

Dnes dobře novelizovaná vyhláška například i deklaruje, kdo a jaký druh péče poskytuje a katalog prací to pak reflektuje do platových tříd.
Také určuje velmi ROZDÍLNÉ profesní kompetence pro NLZP jen s odbornou způsobilostí a se specializovanou způsobilostí. Kdo by pak neměl potřebu a motivaci si prohlubovat kvalifikaci a dělat specializaci, kdyby měl zaměstnavatel ve své moci říci a určit: „Jsi šikovná Máňo, tak ti dopíšu do pracovní náplně i činnosti pro ARO a JIP a od příštího měsíce jdeš pracovat tam“.

Myslíme, že MY všichni NLZP bychom si tím pod sebou podřezali větev. Konečně poprvé v historii máme od roku 2004 svůj samostatný zákon, který upravuje podmínky výkonu nelékařských povolání, stanoví minimální požadavky pro získávání odborné způsobilosti (kvalifikační podmínky) pro jednotlivé profese a upravuje podmínky celoživotního vzdělávání (CŽV). Jeho prováděcí vyhláška 55/2011 Sb. zase v každé profesi jasně upravuje, co můžeme a nesmíme dělat a vyhláška 321/2008 Sb. nám upravuje podmínky, za kterých si odbornost udržujeme.

Chceme se těchto vymožeností vzdát??? My v předsednictvu jsme se shodli, že NE!


4) Zřídit ze zákona komoru NLZP s povinným členstvím a povinnými příspěvky.

Poslední z řady zásadních návrhů změn či doporučení. Zároveň návrh, který se od těch předchozích liší alespoň tím, že by v případě jeho prosazení pravděpodobně neměl mít vliv na kvalitu poskytované péče. To je ale zároveň asi jeho poslední neutrum.

V době, kdy se vede legitimní diskuze o zrušení povinného členství v ČLK (Česká lékařská komora) se nám tento návrh zdá mírně řečeno velmi nešťastný, nepromyšlený a špatně načasovaný.

Myslíme, že návrh je i nedomyšlený. Zástupci komise na čele Danou Juráskovou neuměli opodstatněnost návrhu vyargumentovat. Neuměli říci, proč je najednou komora NLZP potřeba? Neznali její obsah, její možné cíle a poslání, práva a povinnosti. Není zatím připravena a známa ani její struktura apod. Jen věděli, že ji chtějí a to je dle nás velmi málo.

Předsednictvo KZ ZZS ČR je naprosto proti POVINNÉMU členství. Na MZ ČR při jednání zazněla i argumentace, kterou jsem už kdysi zažil a slyšel: “V jednotě je síla!“ Také, proč drobit síly, když můžeme mít jednu organizaci. Jasně, proč více stran, když můžeme mít jednu, že? Ať žije KSČ. Děkujeme – nechceme!

Určitě by to vedlo i k vyšachování a následnému postupnému zániku profesních organizací. Všechny profesní organizace které vznikly, vznikly proto, že nás stát v tomto ohledu nechal na holičkách. V době, kdy profesní organizace díky svému obrovskému úsilí většinou fungují velmi dobře a spolehlivě, když do zbudování profesních organizací každá vložila spoustu času, peněz a energie svých členů, mají vyklidit pole? Nebo má být direktivně omezen jejich vliv a oprávněně vybudované postavení? V době, kdy to začíná fungovat se stát probudil a chce nás násilně všechny sdružit? Možná ještě i stmelit a zocelit!!!

Také se obáváme, že do budoucna může nastat situace, že až pomalu ale jistě na základě povinného členství v komoře NLZP profesní organizace zcela zaniknou, tak se najednou zjistí, že povinná komora NLZP byl špatný krok a dojde k jejímu zrušení. Co potom? Kdo bude mít chuť podruhé od píky budovat profesní organizace?
K povinnému členství v komoře nelékařů by se jistě dalo napsat ještě hodně, ale není to účelem tohoto sdělení. Chtěl jsem jen, abyste byli o návrhu který by měl na všechny NLZP velký dopad věděli.


Co napsat závěrem? Sám jsem si nemyslel, že bych byl někdy tak negativně vymezen proti nějakému souboru návrhů. Vždy se snažím na všem najít pozitiva, snažím se pochopit motivy a důvody předkladatelů, ale v tomto případě prostě nemám jinou možnost.

Vždy, když je něco co se týká něčeho důležitého, tak pro potvrzení správnosti (nesprávnosti) názoru vedení komory se snažím dát na webovky komory anketu (hlasování) o tom kterém problému, bychom věděli, jestli je i názor našich členů a dalších návštěvníků naši webové stránky totožný, nebo alespoň podobný.

Naposledy jste hlasovali v otázce: Měla by být novela zákona 96 schválena i s odst. 3 § 18 ?, aby kompetence při poskytování PNP byly na ZZS jednotné, kde jste se vyjádřili v 70% kladně, což reflektovalo i názor vedení KZ ZZS ČR.

Ze souboru čtyř výše popsaných návrhů Komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice k připravované velké novele zákona 96/2004 Sb. jsem pro vás k plebiscitu vybral návrh č. 4 na Uzákonění Komory NLZP s povinným členstvím a povinným členským příspěvkem pro všechny NLZP v ČR o kterém prosím opět hlasujte v anketě pod článkem.

Budeme také velmi rádi, pokud se aktivně zapojíte do diskuze i k dalším připraveným návrhům komise do velké novely zákona 96/2004 Sb.
Diskutujte hned, za rok už může být pozdě.Sigmund


 

 

Komentáře k článku
 • Susansit Reagovat 03.01.2019
  best free dating sites for black singles
  gmx dating site
  jessica ost dating agency cyrano

  <a href=http://www.free.sexy-dating.icu/14/789.php>waterboss hook up</a>
  <a href=http://www.new.datingtipsclub.icu/4/>dating app</a>
  <a href=http://www.private.dating-experts.icu/3/336.php>big age gap dating</a>
  <a href=http://www.private.dating-finder.icu/3/184.php>jung jinwoon go jun hee dating</a>
  <a href=http://www.adult.dating-find.icu/12/738.php>gay online dating sites in india</a>

  online dating site sydney
  dating kissing videos

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.