Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nový zákon o NLZP po 5 letech příprav nebude. Chystá se opět jen novela. Co nás čeká?

03.03.2016

Nový zákon o NLZP po 5 letech příprav nebude. Chystá se opět jen novela. Co nás čeká?

 

 

Co nás čeká v 10. novele zákona

č. 96/2004 Sb., o NLZP

 

 

Zdá se to být až neuvěřitelné, ale už během roku 2011 se na MZ ČR nejdřív začala připravovat velká novela, která nakonec přešla do přípravy zcela nového zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (NLZP). Dnes jej známe v podobě osmkrát novelizovaného zákona č. 96/2004 Sb. 

 

O prvních přípravách, věcném záměru a postoji vedení komory k navrhovaným převratným změnám v ustanoveních připravovaného nového zákona jste byli informováni v aktualitě z roku 2011, ve které jsme mimo jiné popsali, jaký je náš názor na nejkontroverznější z nich. Jednou ze zcela zásadních změn, tehdy byla snaha o odbourání dvojkolejnosti vzdělávání, kterou ale vedení komory naopak podporovalo.  V září 2012 MZ ČR předložilo návrh zákona k diskuzi a připomínkám. Možná si vzpomenete, že tehdejší záměr mimo jiné obsahoval i nesmyslnou podporu vzniku jedné velké společné profesní komory pro všech cca 155 tis. NLZP. Zástupci KZ ZZS ČR proti vzniku takové megaorganizace v podobě kočkopsa celou dobu silně protestovali. Vedení KZ ZZS ČR muselo dokonce vydat tiskovou zprávu, aby se od zákeřně avizované podpory od této věci distancovala.

Mnoho zdravotníků se nového pojetí zákona o NLZP také celkem oprávněně obávalo. V červnu 2013 došlo k pádu vlády a v tu chvíli jsme správně tušili, že celý připravený zákon o NLZP bude se všemi pozitivy i negativy shozen pod stůl. Ministr zdravotnictví přechodné úřednické vlády i bez nového zákona naplnil jednu jeho pasáž, když na poslední chvíli jmenoval novou Hlavní sestru ČR Mgr. Alenu Šmídovou. Celý rok 2014 se stran nového zákona o NLZP nedělo nic. Dít se začalo až poté, co na apríla 2015 Hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová odstoupila z funkce a do funkce Hlavní sestry byla nově jmenovaná Mgr. Alice Strnadová, MBA. Hned začátkem června byla oživena myšlenka nového zákona o NLZP a na KZ ZZS ČR přišel návrh nově přepracovaného zákona o NLZP. Vedení KZ ZZS ČR se tímto novým návrhem zákona mimo jiné body zabývalo na zasedání vedení ve čtvrtek 11. června 2015 a následně na MZ ČR zaslalo své připomínky a návrhy. Co vedení KZ ZZS ČR do nově zaslaného nového zákona navrhovalo, naleznete v bodu 7. aktuality ze zmíněného zasedání vedení. Na konci roku 2015 jsme ale z dostupných zdrojů zjistili, že nový zákon o NLZP na rozdíl od lékařského zákona č. 95/2004 Sb., není připraven pro projednání v nejbližším legislativním plánu vlády.

Před pár dny bylo vedení Komory záchranářů ministrestvem zdravotnictví opět osloveno, tentokrát s žádostí k připomínkovému řízení novelizace zákona č. 96/2004 Sb. Místo nového zákona se nakonec připravuje jen jeho desátá novelizace. Desátá, protože devátá novelizace už leží v PS Parlamentu České republiky. O rychlé novelizaci zákona bylo rozhodnuto zejména kvůli alarmujícímu nedostatku všeobecných sester. Z důvodu urychlení tak bylo ustoupeno od přípravy a vydání nového zákona a byla připravena jen méně rozsáhlá novelizace stávající normy.

 

Cíle novely zákona č. 96/2004 Sb., jeho změny v čase a dopady na zdravotníky

Návrh novely zákona si klade za cíl zejména stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního vzdělávání a stávající systém specializačního vzdělávání, především v oblasti ošetřovatelských profesí, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Tyto potřeby vycházejí z požadavků a potřeb praxe (zlepšení motivačních, pracovních, vzdělávacích podmínek a uplatnění pracovníků "nelékařských zdravotnických povolání").  Návrh reflektuje potřebu na snížení ekonomických nákladů na vzdělávání ze strany státu, zaměstnavatelů i zdravotnických pracovníků a vytvoření předpokladů pro rozvíjení spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi. V oblasti akreditací dochází k úpravám v jejich udělování, převodu nebo přechodu práv a povinností.

Zákon č. 96/2004 Sb. vstoupil v účinnost dne 1. dubna 2004 a do dnešního dne byl celkem osmkrát novelizován

 • nová úprava bezúhonnosti (zákon č. 125/2005 Sb. s účinností od 1. dubna 2005),

 • doplnění, že odborný dohled a přímý dohled mohou vykonávat také lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (zákon č. 111/2007 Sb. s účinností od 19. dubna 2007),

 • úprava bezúhonnosti v souvislosti se změnou zákona o Rejstříku trestů (zákon č. 124/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008),

 • změny v souvislosti se zákonem o uznávání odborné kvalifikace – nová povolání, rezidenční místa, hostující osoby, správní delikty (zákon č. 189/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008),

 • změny v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (zákon č. 227/2009 Sb. s účinností od 24. července 2009, resp. 1. července 2010),

 •  tzv. malá novela - prodloužení platných osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu, odborná způsobilost sanitáře, zavedení institutu odstranění tvrdostí zákona (zákon č. 105/2011 Sb. s účinností od 22. dubna 2011),

 • zmírnění podmínek pro rezidenta u financování specializačního vzdělávání formou rezidenčních míst (zákon č. 346/2011 Sb. s účinností od 29. listopadu 2011),

 • promítnutí formulačních změn v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě (zákon č. 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012),

Devátá novela je nyní v poslanecké sněmovně.

 • úprava v souvislosti s implementací novelizované směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

 

Od této doby však nastala celá řada nových skutečností v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků, které jsou, mimo jiné, navázány na potřeby vycházejí z požadavků a potřeb praxe (zlepšení motivačních, pracovních, vzdělávacích podmínek a uplatnění pracovníků "nelékařských zdravotnických povolání") Hlavním cílem návrhu je úprava zákona č. 96/2004 Sb. aktuálním potřebám.

Hlavním cílem návrhu je však celkově stabilizovat a zkvalitnit systém pregraduálního kvalifikačního vzdělávání (především ošetřovatelských profesí) a stávající systém specializačního vzdělávání, neboť stávající právní úprava předmětného vzdělávání může být jedním z důvodů odchodu zdravotnických pracovníků do zahraničí nebo mimo obor zdravotnictví, a to předně absolventů zdravotnických oborů. Návrh by tak měl především zjednodušit a zkrátit vzdělávání zdravotnických asistentů na všeobecnou sestru, posílit kompetence zdravotnického asistenta, které bude vykonávat bez odborného dohledu, vrátit přípravu dětské sestry na kvalifikační úroveň, ukončit vzdělávání v nelékařských zdravotnických povoláních, která jsou na trhu těžce uplatnitelná.

Tyto záměry se analogicky budou vztahovat také k podzákonným předpisům, které budou vydány k provedení zákona.

 

Dosažení hlavních cílů je tak provázáno s těmito dílčími úpravami:

 • vymezením časové a místní dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka vykonávajícího odborný dohled,

 • odstranění podmínky 3 let výkonu povolání pro výkon zdravotnického bez odborného dohledu u skupiny zdravotnických pracovníků, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání studiem střední zdravotnické školy podle dřívějších právních předpisů a jejichž samostatný výkon povolání je podmíněn prokázáním výkonu v délce 3 let),

 • rozšiřuje se možnost pro zdravotnické asistenty/praktické sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře získat odbornou způsobilost všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách,

 • příprava na výkon povolání dětské sestry se přesunuje do kvalifikačního studia po získání středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,

 • přejmenováním profese zdravotnického asistenta na praktickou sestru a posílením kompetencí zdravotnického asistenta/praktické sestry,

 • ukončením vzdělávání v povoláních, která jsou v praxi velmi obtížně uplatnitelná,

 • redukcí počtu zdravotnických povolání (např. laboratorní pracovník, biotechnický asistent),

 • odstraněním dvojkolejnosti (paralelního) vzdělávání u povolání, kde poptávka na trhu je v současné době naplněna a kapacita bakalářských studijních programů se perspektivně jeví do budoucna jako dostačující (zdravotnický záchranář), 

 • zpřesněním stávající úpravy akreditačního řízení, aby byla přehlednější
  a srozumitelnější pro adresáty normy, zpřesněním povinností akreditovaných zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem,

 • zpřesněním podmínek zařazování, průběhu a ukončování specializačního vzdělávání (např. přesnější definicí role školitele v rámci specializačního vzdělávání, vymezením počtu možného opakování atestační zkoušky,…),

 • zpřesněním a zjednodušením podmínek vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu a certifikovaném kurzu (např. úprava vydávání dokladů o úspěšném absolvování kurzu, úprava započítávání absence a dříve absolvovaného studia,…),  

 • zpřesněním podmínek pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání,

 • zpřesněním podmínek uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky u osob, které získaly odborné vzdělávání v jiných než členských státech Evropské unie.

V obecné rovině lze shrnout, že je snahou zákon č. 96/2004 Sb. upřesnit a aktualizovat, přiměřeně jej zjednodušit a zvýšit jeho přehlednost tak, aby se v něm odborná veřejnost lépe orientovala. Tyto kroky přispějí k účelnějšímu naplňování zákona č. 96/2004 Sb. v praxi.

 

Novela zákona č. 96/2004 Sb., by měla vejít v platnost 1. 9. 2017 a zdravotnických záchranářů, NLZP pracujících na ZZS a budoucích studentů oboru se dotkne zejména v těchto oblastech: 

 • obor zdravotnický záchranář se bude od roku 2019 vyučovat výhradně na vysokých školách v bakalářském programu – dojde k jednokolejnosti vzdělávání (všechna předchozí studia k získání odborné způsobilosti zůstanou platná)

 • zdravotnický záchranář bude mít automatickou odbornou způsobilost v oboru praktická sestra

 • zdravotnický záchranář bude moci snadněji získat vzdělání všeobecné sestry (odbornou způsobilost) ve zkráceném studiu na VOŠ (uchazeč bude v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  – školský zákon, přijat do vyššího ročníku než prvního)

 • výkon povolání zdravotnického záchranáře zůstává i na odd. ARO a OUP

 • u řidičů vozidel ZZS se nemění NIC

 • zůstává odborný dohled u zdravotníků, kteří odbornou způsobilost pro výkon profese získávají nižším stupněm studia, než je úplné středoškolské s maturitou

 • registrace zdravotnických pracovníků k výkonu povolání bez odborného dohledu zůstává beze změn

 • zůstávají zachovány prováděcí vyhlášky zákona, tedy zejména vyhláška o činnostech a vyhláška o celoživotním vzdělávání, které taktéž zůstává zachováno

 

Když se zpětně podíváme, se kterými změnami vedení KZ ZZS ČR nesouhlasilo a co naopak podporovalo, tak je tato varianta novelizace našim vítězstvím.

 1. Nepodpora vedení KZ ZZS ČR pro návrh na odstranění výkonu povolání pod odborným dohledem či vedením u všech profesí NLZP – NE nebude odstraněn u profesí, které získávají odbornou způsobilost nižším stupněm vzdělání, než je úplné středoškolské s maturitou

 2. Nepodpora vedení KZ ZZS ČR pro návrh na zrušení registrace k výkonu povolání bez odborného dohledu – NE registr nebude zrušen

 3. Nepodpora vedení KZ ZZS ČR pro návrh zrušení vyhlášky o činnostech  - NE vyhláška zůstává

 4. Nepodpora či spíše odpor vedení KZ ZS ČR pro návrh vzniku jedné profesní komory pro všechny NLZP – NE nebude mít oporu v zákoně

 5. Podpora vedení KZ ZZS ČR pro návrh na jednokolejnost vzdělávání zdravotnických záchranářů na VŠ v bakalářském programu – ANO bude od roku 2019

 

V posledním materiálu (návrhu desáté novely) zaslaném z MZ ČR k připomínkám jsme už připomínkovali jen tři věci:

 1. V § 2 není ve výčtu péče uvedena péče na ARO, přesto zůstává ve výčtu výkonu činnosti práce – žádali jsme o doplnění – ministerstvo naši námitku přijalo a § 2 doplnilo

 2. Doplnit do § 40 odstavec

          (3) Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče dopravní zdravotní služby zdravotničtí pracovníci,

                kteří získali způsobilost k výkonu povolání

                a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo

                b) řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35

                Ministerstvo našemu návrhu vyhovělo a odstavec (3) doplnilo

    3. Požadovali jsme zvážit v § 49 odst. 6, písm. c) aby se nadále mohly akreditovat k teoretické části programů i

        neposkytovatelé zdravotních služeb – ministerstvo nevyhovělo, chce akreditace zpřísnit a zpřehlednit

 

 

Až bude celá novela schválena a vstoupí v platnost, potom si budeme moci porovnat, nakolik se také bude krýt s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí na roky 2015 - 2020.

 

Připravovaná legislativa bude zcela jistě i jedním z témat nadcházejícího XI. Sněmu KZ ZZS ČR.

 

Související články:

Změna vzdělávání sester: Vlk se nažral a koza zůstala celá

V Česku chybějí stovky lékařů a tisíc sester

Nemocnice chtějí dovážet zdravotní sestry z Ukrajiny. Jiná možnost není, shodují se

 

Sigmund

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Vladimír Reagovat 04.03.2016
  Myslim, že spousta absolventů záchranářů má zájem i o praci na JIP. Bohužel opět žádná změna!

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.