Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Pravidla specializačního vzdělávání

21.10.2009

.

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., kterým se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání
Na konci měsíce července Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen ministerstvo) na svých webových stránkách uveřejnilo novelu metodického pokynu k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání (dále jen metodický pokyn).

Ministerstvo tento metodický pokyn novelizovalo v souvislosti se zabezpečením specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle ustanovení §§ 50–60 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.). Podle nového metodického pokynu postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program specializačního vzdělávání, a pověřené organizace.

Jaké jsou zásadní změny?

Metodický pokyn v čl. 2 přináší přesné vymezení pojmů, které v původním znění nebylo obsaženo a v praxi docházelo k různým výkladovým nepřesnostem. Článek 3 v problematice zařazování zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání v odst. 6 ukládá povinnost pověřené organizaci oznámit vždy do 15. 7. evidovaným žadatelům předpokládaný termín zahájení specializačního vzdělávání. Dále odst. 8 umožňuje akreditovanému zařízení stanovit pořadí účastníků v rozsahu 50 % kapacity míst v realizovaném vzdělávacím programu. V článku 4 upravujícím započtení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe byla odstraněna věta o možnosti zasílání formulářů žadatelům. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách ministerstva nebo pověřených organizací.

Článek 5 o specializačním vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti podle § 56 zákona č. 96/2004 Sb. je zúžen o odstavec týkající se modulového systému vzdělávání. Článek 6 upravující specializační vzdělávání zde ale zdravotnickým pracovníkům způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti podle § 57 zákona č. 96/2004 Sb. v odst. 2 přináší zpřesňující informaci o průběhu specializačního vzdělávání při výkonu povolání účastníka vzdělávání.

Nejvíce změn přináší článek 7, který určuje povinnosti akreditovaného zařízení při realizaci specializačního vzdělávání. Vzhledem k důležitosti tohoto článku přinášíme podrobný přehled:

* za průběh specializačního vzdělávání odpovídá akreditované zařízení, * akreditované zařízení přidělí účastníkovi školitele, * školitel je zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí a je držitelem Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, * akreditované zařízení zveřejňuje veškeré potřebné informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (počty udělených akreditací, maximální počet míst pro vzdělávací program, termíny zahájení, plány studia v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání), * akreditované zařízení oznamuje pověřené organizaci termíny předpokládaného zahájení specializačního vzdělávání, * akreditované zařízení informuje účastníka o: – termínu zahájení teoretické části vzdělávacího programu, – průběhu studia, – doporučené studijní literatuře, – požadavcích vzdělávacího programu, – rozsahu vědomostí a dovedností, které jsou potřebné pro ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu, – způsobu ukončení nebo hodnocení modulu nebo části vzdělávacího programu, – atestační zkoušce, * akreditované zařízení zaznamenává průběh vzdělávání účastníků do studijního průkazu nebo záznamu provedených výkonů ve specializačním vzdělávání (logbooku), * akreditované zařízení zašle pověřené organizaci seznam účastníků, kteří zahájili vzdělávání, * akreditované zařízení zasílá pověřené organizaci po ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu elektronicky vyplněný záznam o průběhu specializačního vzdělávání každého účastníka.

Pokud ministerstvo pověří akreditované zařízení realizací atestačních zkoušek, vyplývají pro akreditovaná zařízení níže uvedené povinnosti:

* akreditované zařízení elektronicky zasílá předpokládané termíny a místo konání atestačních zkoušek ministerstvu, * pokud atestační zkouška bude probíhat v akreditovaném zařízení, zašle pověřené organizaci návrhy termínů atestačních zkoušek, vyplněné přihlášky, * akreditované zařízení realizující atestační zkoušky vyrozumí před jejich termínem členy zkušební komise, * v oblasti financování atestační zkoušky: – z úhrady za atestační zkoušku budou hrazeny členům zkušební komise cestovní náhrady a náhrada mzdy, – v případě konání atestační zkoušky v akreditovaném zařízení je úhrada za atestační zkoušku příjmem tohoto zařízení, – pokud atestační zkoušku administrativně zajišťuje pracovník pověřené organizace, akreditované zařízení mu uhradí nezbytné náklady, * po ukončení atestační zkoušky akreditované zařízení předá vyplněné protokoly o průběhu atestační zkoušky pracovníkovi pověřené organizace.

Článek 8 upravuje vztah ministerstva a pověřených organizací s definováním povinností v oblasti koordinace, kontroly organizace a realizace specializačního vzdělávání. Mimo již známé povinnosti dále zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím počet zařazených účastníků v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání. Informace upravující odklad zahájení a přerušení specializačního vzdělávání nalezneme v článku 9. V článku 10 jsou o změně akreditovaného pracoviště také podány zpřesňující a rozšiřující informace. Skutečnost o odkladu zahájení studia oznamuje účastník vzdělávání pověřené organizaci a příslušnému akreditovanému zařízení. Žádost o přerušení specializačního vzdělávání podává účastník příslušnému akreditovanému zařízení, a toto zařízení informaci předá pověřené organizaci. V článku 11 o hodnocení výsledků výuky v průběhu specializačního vzdělávání nalezneme podmínky využití opravných termínů v případě neúspěšného ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu.

Závěrečný článek 12 upravuje ukončení specializačního vzdělávání. Pokud je v příslušném roce platných více vzdělávacích programů, je možné dokončit specializační vzdělávání v tomto roce podle programu, který akreditované zařízení pověřené vykonáním zkoušky zvolí. Otázky k atestační zkoušce nebo zkušební okruhy se seznamem doporučené literatury jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách ministerstva nebo pověřených organizací. Na základě úspěšně vykonané zkoušky může být absolventům předáno Potvrzení o vykonání atestační zkoušky.

Metodický pokyn obsahuje osm příloh:

1. seznam odborných (a specializovaných) způsobilostí k výkonu povolání, 2. příklady možností započtení části dříve absolvovaného studia, 3. studijní průkaz (podle typu studia – na moduly nebo části vzdělávacího programu), 4. záznam o průběhu specializačního vzdělávání, 5. rozpis požadavků k realizaci atestačních zkoušek pro akreditovaná zařízení, 6. předpokládané náklady spojené s administrativním zajištěním atestační zkoušky pracovníkem pověřené organizace, 7. protokol o atestační zkoušce pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání, 8. vzor Potvrzení o vykonání atestační zkoušky. Toto sdělení přináší informace o nejdůležitějších změnách. Doporučujeme všem, kteří jsou či v budoucnu budou zainteresováni do realizace specializačního vzdělávání, aby tento metodický pokyn pečlivě prostudovali a osvojili si všechny potřebné informace.

Odpovědným pracovníkům akreditovaných zařízení poskytnou pracovníci ministerstva a pověřené organizace metodickou a konzultační pomoc. V současné době ministerstvo pověřilo realizací atestačních zkoušek NCO NZO Brno, IPVZ Praha, Fakultní nemocnici Motol Praha a Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou Praha.

Důležité kontakty : Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR: Bc. Andrea Kesziová, tel. 224 972 551, e-mail: andrea.kesziova@mzcr.cz, Mgr. Jana Pelcová, tel. 224 972 851, e-mail: jana.pelcova@mzcr.cz Pověřená organizace NCO NZO Brno: Gabriela Jindřichová, Oddělení specializačního vzdělávání a evidence, tel. 543 559 581, e-mail: jindrichova@nconzo.cz Mgr. Františka Ertlová, Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání, tel. 543 559 521, e-mail: ertlova@nconzo.cz Pověřená organizace IPVZ Praha: Marie Bartošová, Zařazování do specializačního vzdělávání, tel. 271 019 251, e-mail: databanka@ipvz.cz Eva Sabudková, Realizace atestačních zkoušek, tel. 271 019 331, e-mail: sabudkova@ipvz.cz www.ipvz.cz

O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková 1, Bc. Nina Müllerová 2 náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu, NCO NZO v Brně1, vedoucí oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací odboru vzdělávání a vědy MZ ČR1

Zdroj: sestra.cz
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.