Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

!!!Sociální program pro členy výjezdových skupin ZZS byl 19.11.2008 schválen vládou!!!

22.11.2008

.
Poslední týden se situace ohledně přiznání sociálních výhod pro členy výjezdových skupin ZZS a jejich zapracování do návrhu nového zákona o ZZS měnila opravdu nejen ze dne na den, ale doslova i z hodiny na hodinu. Jen v tomto týdnu jsem Vás v aktualitách ohledně sociálních výhod informoval dvakrát.
Prvně velmi pozitivně Schůzka na MZ ČR zrušena!!!Byla to asi jakási předzvěst toho, abych vás dnes mohl informovat do třetice, a to veskrze pozitivně.
Ve Změnovém listu k novému zákonu o ZZS, který šel ve středu do vlády k projednávání v balíku čtyřech nových zdravotnických zákonů, byly tyto sociální výhody pro zaměstnance výjezdových skupin na ZZS doplněny a vládou schváleny.

Co to znamená?

Znamená to tolik, že pokud zákon v podobě navržené vládou projde Poslaneckou sněmovnou, Senátem a podepíše jej prezident republiky, tak sociální výhody budou schváleny a budou platné.
Napraví se tak rozdílný přístup státu k zaměstnancům základních složek IZS, tedy PČR, HZS a ZZS.

Co je velmi potěšující?

Především mne těší fakt, že se pro vyřešení sociálního zabezpečení pro pracovníky ZZS spojily své síly někdy znesvářené strany, zaměstnavatelé – zdravotnické odbory – profesní organizace KZ ZZS ČR a že tohoto cíle společně dosáhli naprosto klidnou a neultimátní cestou. Někdy každodenním jednáním, oslovováním a přesvědčováním dalších a dalších politických osobností, aby tento návrh podporovali. Také bylo potěšující, že i samotní zdravotničtí pracovníci ze ZZS na našich webových stránkách v anketě více jak pěti-sty hlasy sociální program v 87% podpořili. I to byl jeden z pomocných argumentů při jednáních.

Nejvíce mne ale těší, že se to podařilo vyjednat u kulatých stolů cestou dialogu, a ne na ulici.


Sigmund


Část ze Změnového listu k sociálním výhodám:


(za část sedmou vložit novou část osmou, následující části a § se přečíslují)

ČÁST OSMÁ
NĚKTERÉ NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN A DALŠÍCH OSOB
§ …(1) Člen výjezdové skupiny, vykonává své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let, má nárok na ozdravný pobyt k upevnění tělesného a duševního zdraví v trvání 14 dnů nepřetržitě v kalendářním roce. Ozdravným pobytem se rozumí poskytnutí léčebně rehabilitačních zdravotních služeb.

(2) Ozdravný pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Účast na ozdravném pobytu se považuje za výkon práce v rozsahu, který připadá na 2 týdny při rovnoměrném rozvržení pracovní doby.

(3) Členovi výjezdové skupiny, který nemohl ozdravný pobyt v kalendářním roce nastoupit pro překážky na jeho straně, nárok na ozdravný pobyt zaniká. Nemohl-li člen výjezdové skupiny nastoupit ozdravný pobyt pro překážky na straně poskytovatele zdravotnické záchranné služby, určí mu poskytovatel zdravotnické záchranné služby nástup na ozdravný pobyt v následujícím kalendářním roce.


§ …
Jednorázové odškodnění ve výši 230 000 Kč se poskytne členovi výjezdové skupiny, jehož pracovní poměr k poskytovateli zdravotnické záchranné služby skončil v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.


§ …
(1) Zemře-li člen výjezdové skupiny následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen každému po něm pozůstalému poskytnout jednorázové odškodnění při úmrtí.

(2) Pro účely poskytnutí jednorázového odškodnění při úmrtí se za pozůstalého považuje manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, nezaopatřené dítě a za podmínky, že člen výjezdové skupiny byl povinen poskytovat výživu, také jeho rodič nebo další osoba.

(3) Výše jednorázového odškodnění při úmrtí činí pětinásobek průměrného měsíčního výdělku zemřelého zdravotnického pracovníka.


§ …
(1) Člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 10 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na jednorázové odchodné; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Základní výměra odchodného činí 1 průměrný měsíční výdělek a za každý další ukončený rok pracovního poměru se zvyšuje o jednu třetinu tohoto výdělku. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.


§ …
(1) Bývalý člen výjezdové skupiny, který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na výsluhový příspěvek; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

(2) Výsluhový příspěvek náleží za 15 let nepřetržitého trvání pracovního poměru podle odstavce 1 ve výši 20 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 3 % průměrného měsíčního výdělku, za dvacátý první a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 2 % průměrného měsíčního výdělku a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok trvání takového pracovního poměru o 1 % průměrného měsíčního výdělku. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % průměrného měsíčního výdělku.

(3) Při opětovném vzniku pracovního poměru podle tohoto zákona zaniká zdravotnickému pracovníkovi nárok na výplatu výsluhového příspěvku dnem, který předchází dni opětovného vzniku pracovního poměru.Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.