Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

VI. Sněm KZ ZZS ČR je minulostí, za rok bude sedmý.

31.03.2011

VI. Sněm KZ ZZS ČR je minulostí, za rok bude sedmý.

 

III. Odborná konference a VI. Sněm KZ ZZS ČR jsou již minulostí

 

Ve dnech 24.3.- 25.3.2011 proběhla v Seminárním Hotelu Akademie na Hrubé Vodě u Olomouce dvoudenní akce KZ ZZS ČR, a sice III. Odborná konference spojená s jednáním delegátů VI. Sněmu Komory záchranářů ZZS České republiky.

Letošní konferenci jsme svým zaměřením chtěli malinko odlišit od ostatních vzdělávacích akcí podobného typu. Proto jsme se snažili naplnit co možná nejvíce hlavní motto letošní odborné konference - “Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“, jak nejvíce to šlo. Přednášky jsme rozdělili do tří tématicky odlišně zaměřených okruhů.

První okruh sledoval skutečné propojení teorie s praxí v dovednostech při poskytování PNP. Na každou odbornou přednášku navazoval v druhém sále workshop, kde si účastníci konference mohli okamžitě na modelech vyzkoušet, co se v přednáškovém sále dozvěděli.
Na přednášku Bc. Aleše Korandy na téma Zajištění dýchacích cest dostupnými prostředky navazovaly díky velké ochotě firem VBM Kuřim a CHEMELEK, které ochotně přijely a poskytly materiální zabezpečení praktické nácviky zajištění DC.
Na přednášky Soni Sittové a MUDr. Tomáše Vaňatky na téma porodu v podmínkách posádek RZP a jejich možných komplikací byl za velké ochoty a podpory firmy HELAGO připraven workshop s modelem rodící ženy, který byl naprosto dokonalý a daly se na něm nasimulovat možné komplikace porodu. Doktor Vaňatka ve spolupráci se zástupci firmy ještě i po skončení konference pokračovali se zájemci s těmito nácviky.
Přednáška o automatické srdeční masáži za pomoci přístroje LUCAS 2, kterou přednesl Lukáš Vais, DiS., byla za podpory firmy PURO-KLIMA doprovázena workshopem, kde si zájemci mohli použití této techniky a přístroje LUCAS 2 vyzkoušet. Firma PURO-KLIMA zajistila i další workshop, který navazoval na přednášku doktora Weinberga, která se týkala okamžitého zjištění otravy CO u pacienta už na místě zásahu a dále ukázala možnost datového odeslání záznamu křivky EKG z místa zásahu posádky RZP na specializované pracoviště. Obě tyto možnosti si mohli delegáti konference vyzkoušet na přístroji LFPK 15. Kolegové vojenští záchranáři z organizace CACM (CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS) si pro nás civilní záchranáře připravili dvě velmi zajímavé přednášky o výkonu jejich profese v bojových podmínkách a o jejich pomůckách a výcviku. Také jejich přednášky byly doprovozeny rozsáhlou ukázkou materiálů, přístrojů a pomůcek, které k poskytování zdravotnické pomoci na bojišti potřebují.

Druhý okruh přednášek byl zaměřen tak, aby si účastníci konference z těchto sdělení odnesli nějaké informace směřující k ponaučení. Informace, které nejsou běžně dostupné a jsou svým způsobem nějak výjimečné.
Mgr. Šárka Kubálková svoji přednáškou nastínila, jak by měl celý proces PNP v režimu posádek RZP vypadat, včetně čtyř modelových situací.
Bc. Petr Kříž si přichystal vynikající přednášku o stavech krajní nouze při poskytování péče.
Jirka Kabát přednesl velmi emotivní přednášku, kde popisoval resuscitaci vlastní dcery v domácích podmínkách.
MUDr. Weinberg přednesl kasuistiku, jak se záchranářem dostali na letu LZS do ohrožení otravy oxidem uhelnatým a jak naprosto neskutečný byl souběh událostí a okolností na tomto zásahu. Pro mnohé bylo toto sdělení jakýmsi mementem, které se jim může pro ně v pravou chvíli jednou vybavit.
Petr Tomáš na další kasuistice poukázal, jak se nedat zmást pacientem i okolnostmi a dodržovat standardy. I tato přednáška by se mohla některým z nás vybavit, až budeme mít na výjezdu sklon sklouznout k rutině a bagatelizaci.
Kolegyně ze Slovenska, Zuzana Tašká a Bc. Ivana Zajíčková ve svých sděleních ukázaly, že komunikace s dětským pacientem musí probíhat naprosto odlišně od komunikace s pacientem dospělým, a že je důležité, aby se školily a zdokonalovaly týmy zdravotníků na všech stupních poskytování zdravotní péče.
Kolega Bc. Tomáš Ježek v první přednášce vcelku bleskově ukázal, jak jde technika a její možnosti velmi rychle dopředu a jaké technické vymoženosti využitelné na ZZS během poslední doby spatřily světlo světa. Ve své druhé přednášce mnohé naprosto překvapil tím, co vše se dá pro pacienta a pro včasný zásah udělat ještě předtím, než posádka obdrží samotnou výzvu.
V tomto okruhu nemohu zapomenout ani na opět velmi precizně zpracovanou přednášku Oldy Škorňáka, věnovanou popáleninám a možnostem jejich řešení v posádkách RZP.

Třetí okruh by mohl být nazván okruhem odlehčovacím, což ale vůbec neznamená, že méně důležitým.
Mgr. Michaela Kubišová přednesla sdělení zaměřené na psychosociální pomoc pro zdravotnické záchranáře.
Kolega Ondřej Koudela, DiS., představil projekt sčítání záchranářů, do kterého se na jeho webu páté kolo může zapojit nejen každý NLZP ze ZZS, ale i lékaři pracující na ZZS, protože sčítání je určeno i jim.
Na závěr se konala jakási futuristická trojkombinace přednášek na téma vize ZZS v roce 2025. Každý z autorů, Dominik Horn, DiS., Lucie Plachá, DiS. a Petr Tomáš problematiku nepodcenili a každý z nich dokázal vytvořit samostatnou práci se zcela odlišným, ale více méně velmi reálným pohledem do budoucnosti. Možná to tito autoři měli na rozdíl od ostatních přednášejících daleko těžší, protože nepřednášeli odstátá fakta, ale věštili budoucnost z pomyslné křišťálové koule.

TV reportáž, kde po spuštění zpráv naleznete zprávu o konferenci a sněmu ve stopáži od 6,10 minut až 8,00 minut

Celé dva dny se řídily časovým harmonogramem, který se nám první den poprvé proti letům minulým nepodařilo dodržet a poslední přednášku jsme z časových důvodů museli přesunou na ráno druhého dne. Bylo to zapříčiněno tím, že někteří přednášející překročili časovou dotaci určenou jejich sdělením a jejich přednášky byly natolik zajímavé, že je nešlo ve zkráceném čase ukončit. Ani tím ovšem nemůže být dotčen fakt, že ještě jednou i tímto způsobem chci všem přednášejícím za jejich kvalitní a odpovědně připravené prezentace veřejně poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat všem firmám, které se na konferenci buď finančně nebo materiálně podílely a v neposlední míře i delegátům samotným, protože byli velmi disciplinovaní a přednášející tak nebyli nuceni přednášet před prázdným sálem, což dokazuje i fotogalerie III. Odborné konference a workshopů


První den kongresu byl, jako vždy zakončen společenským večerem


Druhý den po skončení IV. bloku odborných přednášek se akce přehoupla do samotného jednání VI. Sněmu KZ ZZS ČR, který se řídil schváleným programem.
Po navolení pracovních orgánů sněmu přednesl prezident komory Bc. Drahomír Sigmund zprávu o činnosti za rok 2010 a uplynulé období.
Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2010. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2010 byl vyčerpán pouze z 54,4% (v roce 2009 to bylo 52%), zbytek financí se podařilo ušetřit na účtech komory. I z těchto údajů je patrné, že vedení komory se každoročně snaží hospodařit velmi efektivně a úsporně.
Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2011. Rozpočet komory na rok 2011 byl po kratší rozpravě v drobném doplnění finančních prostředků na vzdělávání přijat.

Před diskuzí delegátů ještě Petr Tomáš informoval o jednáních s prezidentkou České asociace sester o možnostech spolupráce při naplňování memoranda, které za NLZP paní Jurásková s ministrem zdravotnictví Hegrem uzavřela.

Mezi sdělením Petra Tomáše a zahájením diskuze se delegáti od Oldy Škorňáka dozvěděli, že Poslanecká sněmovna PČR přehlasovala veto Senátu a schválila tzv. malou novelu zákona 96/2004 Sb.

Poté následovala diskuze a jednalo se o návrzích jednotlivých delegátů tak, jak byly předloženy návrhové komisi. Všechny návrhy krom jednoho byly vcelku bezproblémově přijaty. Jen návrh prezidenta Bc. Drahomíra Sigmunda na změnu volebního řádu z poměrného na většinový přijat nebyl a proto zůstal i nadále v platnosti současný Volební řád KZ ZZS ČR.

Návrh na změnu volebního řádu zazněl z úst prezidenta komory Bc. Drahomíra Sigmunda v souvislosti s oznámenou skutečností, že příští rok končí celému vedení KZ ZZS ČR tříleté volební období a proto bude příští VII. Sněm KZ ZZS ČR na jaře roku 2012 sněmem volebním, na kterém budeme opět volit nové předsednictvo a novou revizní a kontrolní komisi.

Současně s tím prezident komory Bc. Drahomír Sigmund sdělil, že příští rok už nebude kandidovat na žádnou funkci v předsednictvu KZ ZZS ČR.

Historicky zatím jediný prezident KZ ZZS ČR (dvě volební období 2006 – 2009 a 2010 – 2012) chtěl svým návrhem dát delegátům příštího sněmu možnost zvolit si prezidenta, ale i viceprezidenta a předsedu revizní a kontrolní komise napřímo. Posílit tím prvky přímé demokracie v KZ ZZS ČR. Delegáti proběhnuvšího sněmu ale byli dle hlasování jiného názoru a tuto možnost odmítli. Proto se i v příštím roce bude volit stejně jako v letech předešlých celé předsednictvo a celá revizní a kontrolní komise. Tyto zvolené orgány si poté mezi sebou vyberou, kdo obsadí funkce.

Na závěr sněmu bylo delegáty přijato Usnesení z VI. Sněmu KZ ZZS ČR.


fotogalerie III. Odborné konference 2011

společenský večer

fotogalerie VI. Sněm KZ ZZS ČR


Podělte se prosím se svými zážitky a postřehy z konference a sněmu v diskuzi na našem webu s ostatními


Sigmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.