Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zasedání vedení KZ ZZS ČR

06.10.2007

.
Dne 5.10.2007 proběhlo na Valašsku zasedání celého vedení Komory záchranářů ZZS ČR, tedy zasedání předsednictva i revizní a kontrolní komise, které se řídilo tímto programem.


Po schválení návrhu programu, ke kterému připomínky ani návrhy na jeho doplnění nebyly se rozjelo pracovní jednání dle jednotlivých bodů.

Plnění rozpočtu

Přítomni byli seznámeni s vývojem rozpočtu KZ ZZS ČR v letošním roku, jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Bylo konstatováno, že rozpočtová bilance je do konce září dobrá, a že vedení hospodaří s rozpočtem velmi obezřetně a s prostředky nakládá hospodárně.

Plnění usnesení II. Sněmu KZ ZZS ČR

Ke splnění usnesení II. Sněmu ještě chybí oslovení prezidenta Policie ČR k žádosti o vydání vnitřního pokynu ohledně šetření dopravních nehod sanitních vozidel ZZS, kde by měla být vina a nebo spoluvina i na řidiči sanitky.
Vedení komory v tomto bodu čekalo na dokončení personálních změn v PČR, jak na pozici prezidenta PČR samotného, tak po sléze i na přeobsazení funkce velitele dopravní policie, které proběhlo teprve nedávno.
Řešení tohoto bodu usnesení se tedy dostane na řadu až v měsíci listopadu. Ostatní úkoly byly splněny.

Informace o podílu KZ ZZS ČR na legislativních návrzích změn

Prezident komory Sigmund informoval předsednictvo o jednotlivých krocích, které byly podniknuty k prosazení změn, které KZ ZZS ČR navrhuje. Informoval také o míře rozpracovanosti jednotlivých norem a o podílu komory záchranářů na každém z nich zvlášť. Jelikož připomínky a návrhy KZ ZZS ČR do novelizace zákona 96/2004 Sb. na MZ ČR zapracovány nebyly, přistoupili jsme k tomu, že jsme náš materiál předložili přímo v Parlamentu ČR poslancům zdravotního výboru na osobním jednání, kterého se za KZ ZZS ČR účastnil pan Bc.Martin Spurný, krajský koordinátor hlavního města Prahy. Místopředseda výboru přislíbil, že ve výboru materiál projedná a v případě shody nad jednotlivými body tyto zapracují, jako pozměňovací návrhy ještě před prvním čtením ve sněmovně.
Návrhy změn a doplnění, které KZ ZZS ČR navrhovala k dalším právním normám, na kterých se ještě stále pracuje na MZ ČR jsou zatím na dobré cestě, a nemám informace, že by se dostávaly do kolize s jinými návrhy.

Jednostranné ukončení členství některým členům

Na základě neplnění pravidel řádného členství některými členy tím, že neuhradily členské příspěvky na rok 2007 ač byli opakovaně třikrát vyzváni, muselo předsednictvo přistoupit k jejich vyloučení. Jedná se o sedm členů s registračními čísly : 0017, 0022, 0026, 0056, 0100, 0129 a 0141. Těmto členům bude ještě zaslán dopis o ukončení členství, proti němuž se budou moci ve lhůtě 14 dní odvolat.

Všeobecná diskuze

Bylo dohodnuto, že stejně jako v loňském roce tak i letos, se bude u nových členů, kteří se zaregistrují v listopadu a v prosinci postupováno stejně a vstupní členský příspěvek bude platný i na celý rok 2008.
Sigmund přítomné informoval, že logo komory záchranářů, které pro KZ ZZS ČR vyrobil Bc.Radek Benda je od 1.10.2007 kryto licenční smlouvou !!!
David Machálek navrhoval nové možnosti vzdělávání a slíbil, že se pokusí celou věc dotáhnout ku prospěchu všech členů komory dokonce.
Petr Tomáš navrhoval možnosti další propagace komory záchranářů nejen mezi záchranáři samotnými, ale i mezi odbornou veřejností jako takovou. Poukázal na to, že se často setkává s tím, že NLZP ( nelékařští zdravotničtí pracovníci ) u ZZS mnohde ani neví, že komora záchranářů je ze stanov určena pro všechny NLZP pracující na ZZS, tedy všeobecné sestry, záchranáře, řidiče vozidel ZZS a i dispečerky. Že nebyla založena proto, aby se snažila zkušené všeobecné zdravotní sestry ze ZZS dostat pryč, ale že byla založena na pravém opaku. S cílem, aby tyto zkušené sestry dále mohly svoji profesi na ZZS vykonávat a předávat zkušenosti pozvolně nastupující nové generaci záchranářů. Je to patrné i z návrhů do legislativy, kde bedlivě hlídáme, aby nedošlo v § 49, vyhlášky 424/2004 Sb. k odstranění bodu o výkonu povolání záchranáře na ZZS u všeobecných sester. Dále se všeobecná diskuze dotkla poměrů na jednotlivých ZZS, co se kde děje, co se stalo a co se chystá. Jaké jsou kde úspěchy a neúspěchy. Hovořilo se o pražské konferenci, která se bude konat už příští týden a na níž se komora díky řediteli ZZS HMP nemalou měrou podílí.

Celé jednání trvalo skoro do půlnoci, a v jeho závěru ještě proběhla účetní kontrola ze strany kontrolní a revizní komise. Poté byla Báře Kvapilové předána agenda evidence a udělování souhlasných stanovisek pro akce konané v rámci celoživotního vzdělávání s kreditním ohodnocením.

Poděkování za přípravu zasedání patří místním členům vedení komory Báře Kvapilové a Oldovi Škorňákovi, kteří zajistili velmi příjemné prostředí i místo pro nerušené jednání komory.
Ostatním členům vedení komory děkuji za to, že si udělali na zasedání čas a zúčastnili se v hojném počtu i přesto, že někteří již v pět ráno odjížděli za dalšími povinnostmi.

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.