Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vystoupení Bc.Radka Bendy

27.04.2007

.

Současná legislativa NLZP v PNP a činnost posádek RZP,


změny navrhované Komorou záchranářů ZZS ČR
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové.

Úvodem mého příspěvku bych chtěl poděkovat organizátorům této konference za pozvání a možnost prezentace za naší profesní organizaci - Komoru záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky.
Jak napovídá název příspěvku, chci zde hovořit o obecné problematice, která trápí posádky RZP při samostatných primárních zásazích v rámci přednemocniční neodkladné péče. Toto úzce souvisí s kompetencemi. Nechci však hovořit o kompetencích posádek RZP v obecné rovině, ačkoli je toto téma aktuální a jistě dlouho bude...
Rozhodně je potřeba na toto téma stále jednat a prosazovat přijatelné podmínky pro zasahující posádky RZP na detašovaných stanovištích ZZS a v situacích, kdy je posádka RLP vytížena jiným zásahem. Jedná se o primární výjezdy, ze své povahy indikované pro zásah posádky RLP, která buď v danou chvíli není k dispozici a nebo se zdravotní stav pacienta během doby dojezdu správně vyslané posádky RZP zhoršil natolik, že už vyžaduje ošetření lékařem. Hlavní problém nastává v situacích, kdy jsou posádky RZP samy u pacienta v přímém ohrožení života a lékař, ať v posádce RLP či v systému "randes vous" ještě na místě zásahu není přítomen. Jistě tuto situaci mnozí z vás nejednou zažili...

Proto jsme jako Komora záchranářů navázali spolupráci s Odborem krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde je v současnosti připravován tolik potřebný Zákon o zdravotnické záchranné službě a jeho nové prováděcí předpisy a právní normy anebo probíhají přípravy novelizací stávajících norem ( 96/2004 Sb., 424/2004/ Sb. a 423/2004 Sb. ), které se váží k zákonu a naší práci.

Proto se Komora záchranářů se mimo jiné aktivně podílí právě na novelizaci Zákona č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních a novelizaci Vyhlášky č. 424/2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Na půdě Ministerstva zdravotnictví jsme se sešli na jednání ohledně těchto novelizací v červnu a v srpnu loňského roku.

Další nabídka spolupráce byla učiněna ředitelkou Odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, paní doktorkou Danou Hlaváčkovou na II. sněmu Komory záchranářů, který se konal 30. března tohoto roku v Olomouci a kde byla paní ředitelka přítomna jako host za Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Výše uvedený zákon i vyhláška se v příslušných paragrafech týká nelékařských zdravotnických pracovníků, pracujících u ZZS. Zákon č. 96/2004 stanoví získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a stanoví změnu některých souvisejících zákonů. Zde bych se zmínil o paragrafu 96, části přechodná ustanovení, kde navrhujeme snížení hranice pro uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu z 20 na 15 let. Toto by bylo jistě přínosem pro kolegyně a kolegy, kteří sice nemají vystudovaný obor zdravotnický záchranář nebo specializační studium (ARIP, IP), mají však roky bohaté praxe a potřebné zkušenosti s prací na ZZS v rozsahu, který náplň vzdělávacího procesu plně nahrazuje.

• Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se týká nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS v těchto paragrafech:
• § 4 - všeobecná sestra
• § 17 - zdravotnický záchranář
• § 33 - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
• § 48 - činnost všeobecné sestry se specializovanou působností
• § 49 - sestra intenzivní péče
• § 49 a 97 - operátor zdravotnického operačního střediska


Nebudu zde rozebírat jednotlivé paragrafy tohoto zákona a vyhlášky. Na webu Komory záchranářů je v aktualitách z 18. dubna článek s názvem "Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS" a velice přehledně zpracovaný přehled související legislativy formou prezentace.

Rád bych zde zdůraznil některé návrhy novelizace předložené Komorou záchranářů, které se přímo týkají posádek RZP. Posádky RZP jsou legitimní složkou ZZS při poskytování PNP v České republice a jejich zřizování má vzrůstající tendenci. Tyto posádky jsou převážně dvojčlenné - ve složení sestra (sestřák) s PSS (ARIP, IP), nebo diplomovaný zdravotnický záchranář a řidič - záchranář, anebo dva diplomovaní zdravotničtí záchranáři, přičemž jeden z nich řídí vozidlo ZZS. Posádky RZP slouží na stanovištích ZZS paralelně s posádkami RLP, nebo jako samostatné výjezdové skupiny. V případě indikace zdravotnické operační středisko aktivuje výjezdy posádek RLP, nebo lékařů v setkávacím systému "randes vous". Kompetence členů posádek RZP při výkonu své profese jsou jasně stanoveny vyhláškou 424/2004 Sb. a vymezeny kompetencemi, které vydala Odborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof. Tyto kompetence však v situacích, kdy posádky RZP zasahují u kritických pacientů jako první, rozhodně nejsou dostačující, zasahující posádku staví z pochopitelných důvodů do značně stresující situace a pacienta mohou snadno vystavit přímému vlivu nebezpečí z prodlení. Posádky RZP jsou převážně dvojčlenné, narozdíl od posádek RLP, které jsou tříčlenné a například při resuscitaci mají tudíž výhodu dalších rukou. Při zásahu musí posádky RZP striktně dodržovat stávající kompetence a předepsané postupy, tzn. například ohledně většiny medikací jsou povinny nejprve přes zdravotnické operační středisko kontaktovat lékaře a provést předepsanou konzultaci.

Například v případě, kdy posádka RZP přijede k pacientovi se zástavou dechu a oběhu nebo těžkým úrazem, namísto toho, aby v rámci urgentního ošetření bezodkladně aplikovala účinný lék v přiměřené dávce, musí telefonovat a vyřizovat si k aplikaci léku náležité povolení. Tento proces sám o sobě může ve vypjaté situaci, odehrávající se v prostředí rodiny pacienta, opilých osob, nebo obecně kdekoliv na veřejnosti vyvolat velmi nepříjemné reakce okolí směrem k zasahující posádce, významně zvyšuje riziko verbálního, ale i fyzického napadení členů posádky a v neposlední řadě v očích laické veřejnosti snižuje i kredit posádek ZZS vůbec. Lze pochopit svědky zásahu rozladěné pocitem z toho, že pod houkačkou přijela posádka profesionálních záchranářů, kteří dost dobře nevědí, co mají dělat a ztrácí cenné vteřiny a minuty pacientova času telefonováním.

Zdůrazňuji, že se nejedná o pokus neoprávněně sdílet z pozice NLZP
( nelékařských zdravotnických pracovníků ) kompetence lékařů, nechceme ani zavádět výhradně paramedický systém, protože stávající lékařský systém ZZS - posádky RLP a "randes vous" je z hlediska medicínského i právního naprosto vyhovující, nezbytný a správný.

Nyní se dostáváme k jádru problému, který je potřeba řešit a následně zakotvit v závazných právních normách, tj. definovat stav krajní nouze a v návaznosti na to definovat kompetence posádek RZP v těchto případech. Návrhy k novelizaci zákona 96/2004 Sb. a
vyhlášky 424/2004 Sb., které jsme předložili MZ ČR jsou v plném znění ke shlédnutí na webových stránkách KZ, proto zde budu citovat pouze dva body, které se týkají činnosti posádek RZP při samostatných zásazích:
V posádkách RZP bez odborného dohledu a po konzultaci s lékařem přes radiové či telefonní spojení za nahrávání a archivace těchto konzultací navíc provádí:

a) další podání léčivých přípravků (včetně opiátů), které lékař po odebrání informací o pacientovi indikuje k podání

b) zaznamenává do výjezdové dokumentace podané léčivé přípravky, formu a způsob jejich podání a jméno lékaře , který tyto léčivé přípravky ordinovalV posádkách RZP ve stavu krajní nouzebez odborného dohledu a bez indikace lékaře do doby přítomnosti lékaře zejména provádí:

a) dle možnosti informuje zdravotnické operační středisko, že se dostal do stavu krajní nouze

b) sleduje a analyzuje údaje o zdravotním stavu, zejména fyziologické funkce, hodnotí závažnost stavu a v případě potřeby provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím potřebného technického vybavení, včetně uvolnění a zajištění dýchacích cest dostupnými prostředky

c) pečuje o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích

d) provádí defibrilace srdce elektrickým výbojem: podmínka – zápis komorové fibrilace

e) podání koloidního, krystaloidního nebo kombinovaného roztoku včetně užití přetlaku

f) pouze při zástavě oběhu aplikace Adrenalinu i. v. nebo intratracheálně s možností opakovaného podání

g) pouze u prokázané bradykardie podání Atropinu i. v.

h) navrhujeme ještě doplnit seznam dalších léčivých přípravků, které by v tomto režimu mohly být posádkou RZP podány

Vždy, když posádky ohlásí na ZOS, že se dostala do stavu nouze, je za touto posádkou v nejbližším možném okamžiku vyslána posádka RLP. Posádka RZP tedy do jejího příjezdu zajišťuje vitální funkce a primárně medikamtózně neléčí příčinu tohoto stavu.Případní oponenti tohoto návrhu budou mít jistě mnoho argumentů proti, ale bez navýšení zmíněných kompetencí posádek RZP a jejich zakotvení v právních normách bude stále v této věci panovat nejistota a omezení, které ve svém konečném důsledku dopadají negativně na pacienta právě ve chvíli, kdy je v sázce jeho zdraví nebo dokonce život. K zachování tohoto stavu si jen těžko lze představit důvod dostatečně vážný a smysluplný.
Novelizaci stávající legislativy proto navrhujeme tak, aby tento stav optimalizovala a stala se právním podkladem definujícím pravidla pro tuto oblast v plném rozsahu.


Děkuji za pozornost.Bc.Radek Benda


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.